Od 1 listopada po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Na podwyżkę świadczeń mogą też liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Dzięki rozporządzeniu przyjętemu przez rząd, od 1 listopada 2018 roku wzrosną kwoty świadczeń rodzinnych, a dokładnie zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Zasiłek pielęgnacyjny. Przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków, jakie ponoszą opiekunowie osób niepełnosprawnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, powstałej przed 21 roku życia
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Od 12 lat zasiłek pielęgnacyjny wnosił niezmiennie 153 zł miesięcznie. - Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 roku. To zmiana postulowana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku nastąpi pierwszy etap zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, a w 2019 drugi etap – powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska.

W efekcie od 1 listopada 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do kwoty 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). W drugim etapie, od 1 listopada 2019 roku zasiłek ma wynosić 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł). Docelowo kwota zasiłku wrośnie więc o ponad 40 proc., a podwyżką ma zostać objętych - według resortu pracy - około 912 tys. osób z niepełnosprawnością.

Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Natomiast podwyżka świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) ma objąć około 70 tys. osób. - policzyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwoty tych świadczeń nie były podwyższane od momentu ich wprowadzenia, czyli od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna.

O specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto zasiłek przysługuje również rolnikom, ich małżonkom i domownikom. Do tej pory specjalny zasiłek opiekuńczy wynosił 520 zł miesięcznie, a od 1 listopada wzrośnie do 620 zł (podwyżka o 100 zł).

Z kolei opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Rząd podwyższył także to świadczenie o 100 zł i do 1 listopada będzie ono wynosić 620 zł.

Zgodnie z wyliczeniami resortu pracy, łączne koszty podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą:

 • 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

Co z zasiłkiem rodzinnym i becikowym? Pozostałe świadczenia rodzinne oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostaną jednak niezmienione.

Zasiłek rodzinny przysługuje na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka rodzicom lub opiekunom prawnym/faktycznym dziecka, a także osobie dorosłej, która jeszcze się uczy - ostatecznie świadczenie można pobierać do ukończenia przez dziecko 24. roku życia. Od 1 listopada świadczenie będzie przysługiwało nadal, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Samo świadczenie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2018 roku będzie wynosić:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
 • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
 • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Rodzina z przyznanym świadczeniem może ubiegać się o siedem różnego rodzaju dodatków do zasiłku rodzinnego, które będą wynosić:

 • jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł;
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (273 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, ale nie więcej niż 546 zł zł na wszystkie dzieci);
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje na trzecie i na następne dzieci, a wyniesie 95 zł;
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - na dziecko do 5. roku życia wyniesie 90 zł, a powyżej 5. roku życia – 110 zł;
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wyniesie 113 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, a 69 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł na dziecko.

Wszystkim rodzicom przysługuje ponadto jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Kryterium dochodowe do tzw. becikowego pozostanie na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będzie wynosiło 1 922 zł. Wysokość zapomogi także się nie zmieni i pozostanie na poziomie 1 000 zł. O zasadach przyznawani becikowego czytaj tutaj>>

Z kolei na świadczenie rodzicielskie mogą liczyć niepobierający zasiłku macierzyńskiego studenci, rolnicy, bezrobotni (bez względu na rejestrację w Urzędzie Pracy) oraz osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych. Krok po kroku: Jak dostać 1000 zł na dziecko? Niezmiennie tzw. kosiniakowe będzie od 1 listopada wyniosło 1 000 z miesięcznie.