Opiekunowie, którzy kilka lat temu wybrali finansowe wsparcie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, nie będą objęci waloryzacją.
Od 1 czerwca br. zaczną obowiązywać nowe kwoty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, przysługujące rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Wyższą pomoc będą otrzymywać również osoby, które po osiągnięciu pełnoletności lub zakończeniu nauki opuściły pieczę i zaczęły samodzielne życie. Zmianę przewiduje obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 23 marca 2018 r. (M.P. poz. 326).
Ta podwyżka nie obejmie jednak wszystkich rodzin, a tylko te, które otrzymują świadczenia na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.). Tymczasem są tacy opiekunowie, którzy finansowe wsparcie mają przyznane na mocy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).