Opiekunowie, którzy kilka lat temu wybrali finansowe wsparcie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, nie będą objęci waloryzacją.
Od 1 czerwca br. zaczną obowiązywać nowe kwoty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, przysługujące rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Wyższą pomoc będą otrzymywać również osoby, które po osiągnięciu pełnoletności lub zakończeniu nauki opuściły pieczę i zaczęły samodzielne życie. Zmianę przewiduje obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 23 marca 2018 r. (M.P. poz. 326).
Ta podwyżka nie obejmie jednak wszystkich rodzin, a tylko te, które otrzymują świadczenia na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.). Tymczasem są tacy opiekunowie, którzy finansowe wsparcie mają przyznane na mocy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
Reklama
Jest to związane z tym, że kiedy ustawa o pieczy w 2012 r. wchodziła w życie, rodziny zastępcze, które powstały przed końcem 2011 r., mogły, zgodnie z jej art. 226 ust. 5, dokonać wyboru, czy chcą otrzymywać wsparcie na dotychczasowych zasadach, czyli z ustawy o pomocy społecznej, czy przechodzą na nowe świadczenia. Dla części z nich wcześniejsze rozwiązania były atrakcyjniejsze finansowo i dlatego zdecydowały się przy nich pozostać. Tyle tylko, że teraz nie będą podlegać wspomnianej waloryzacji, a jednocześnie w ustawie o pomocy społecznej nie ma już przepisów, które pozwalałyby na weryfikację należnych im świadczeń.
Nie oznacza to jednak, że te rodziny zastępcze mają zamkniętą drogę do podwyższenia świadczeń. W każdej chwili mogą bowiem zmienić wcześniejszą decyzję, wybierając wsparcie wynikające z ustawy o pieczy zastępczej. Wówczas otrzymywana przez nich pomoc wzrośnie.
– Mam kilka rodzin zastępczych należących do tej grupy i już zapowiedziały, że złożą wniosek w tej sprawie – potwierdza Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu.