694 zł wynosi od tego miesiąca świadczenie przysługujące rodzinom zastępczym spokrewnionym z dzieckiem. Z kolei dla opiekunów, którzy są rodziną zastępczą niezawodową, zawodową lub prowadzą rodzinny dom dziecka, należna kwota wsparcia to 1052 zł.
Do tej pory wspomniane osoby otrzymywały odpowiednio 660 zł oraz 1000 zł miesięcznie i będzie to pierwsza od 2012 r., kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o pieczy zastępczej, podwyżka wypłacanych im świadczeń. Podstawę do ich waloryzacji stanowi obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. poz. 326).
Poza świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wzrosną też kwoty dwóch dodatków. Pierwszy z nich jest przyznawany w sytuacji, gdy podopieczny ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym bądź znacznym jej stopniu, przy czym prawo do niego mają tylko rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. Drugi dodatek jest przewidziany wyłącznie dla opiekunów zawodowych, u których podopieczny został umieszczony na podstawie ustawy o postępowaniu wobec nieletnich. Obydwa świadczenia wynosiły 200 zł, a od czerwca wzrosną do kwoty 211 zł.
Reklama
Ponadto podwyżka wsparcia będzie dotyczyć osób prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Choć formalnie są one zaliczane do pieczy instytucjonalnej, to w ich przypadku przepisy przewidują, że wypłacane im świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka będzie podlegać waloryzacji na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w rodzinnych formach opieki. W związku z tym, że prowadzący rodzinną placówkę otrzymują obecnie taką samą kwotę wsparcia jak rodzic zastępczy spokrewniony, to od tego miesiąca wzrośnie ona do 694 zł.
– Wszystkie rodziny już wcześniej informowaliśmy o nadchodzącej waloryzacji i jesteśmy w trakcie zmiany wydanych im decyzji – mówi Rafał Walter, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Podwyżka obejmie też świadczenia pieniężne związane z usamodzielnianiem, należne osobom, które opuściły rodzinę zastępczą lub dom dziecka. Jednym z nich jest pomoc na kontynuowanie nauki, która wzrośnie z 500 zł do 526 zł miesięcznie. Pełnoletni wychowankowie pieczy mogą otrzymać też jednorazowe wsparcie na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie. To ostatnie wynosi od czerwca 1577 zł lub 3154 zł, gdy osoba ma orzeczenie o umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności (do maja było to 1500 zł lub 3000 zł).