694 zł wynosi od tego miesiąca świadczenie przysługujące rodzinom zastępczym spokrewnionym z dzieckiem. Z kolei dla opiekunów, którzy są rodziną zastępczą niezawodową, zawodową lub prowadzą rodzinny dom dziecka, należna kwota wsparcia to 1052 zł.
Do tej pory wspomniane osoby otrzymywały odpowiednio 660 zł oraz 1000 zł miesięcznie i będzie to pierwsza od 2012 r., kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o pieczy zastępczej, podwyżka wypłacanych im świadczeń. Podstawę do ich waloryzacji stanowi obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. poz. 326).
Poza świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wzrosną też kwoty dwóch dodatków. Pierwszy z nich jest przyznawany w sytuacji, gdy podopieczny ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym bądź znacznym jej stopniu, przy czym prawo do niego mają tylko rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. Drugi dodatek jest przewidziany wyłącznie dla opiekunów zawodowych, u których podopieczny został umieszczony na podstawie ustawy o postępowaniu wobec nieletnich. Obydwa świadczenia wynosiły 200 zł, a od czerwca wzrosną do kwoty 211 zł.