Praca w Państwowej Straży Pożarnej to niełatwy kawałek chleba. Trzeba być w świetnej formie, być niezwykle odważnym i skłonnym do ryzyka, a także posiadać umiejętności zarządzania swoimi emocjami.

Umiejętności fizyczne i psychiczne strażaków budzą podziw. Czy jednak państwo docenia tą pracę i pozwala godnie zarabiać? Przyjrzeliśmy się warunkom zatrudnienia w straży pożarnej.

Jak zostać strażakiem?

Uciążliwe warunki pracy są tym co cechuję prace strażaka. Nie zawsze idzie jednak za tym wysoka pensja, ta bowiem zależy od wielu czynników. Jakie jednak warunki wstępne trzeba spełnić, by myśleć o pracy w Państwowej Straży Pożarnej?

Wymogi stawiane kandydatom do służby zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. By zostać strażakiem trzeba spełnić następujące warunki:

  • posiadać polskie obywatelstwo.
  • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • móc korzystać z pełni praw publicznych.
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Istnieją trzy różne drogi, aby wstąpić w struktury Państwowej Straży Pożarnej. Pierwsza z nich to dostanie się na studia I stopnia – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Są to studia dla strażaków w służbie kandydackiej, po których uzyskuje się tytuł inżyniera pożarnictwa oraz które kończą się promocją oficerską, nadając absolwentom stopień młodszego kapitana.

Po złożeniu stosownych dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie, dany kandydat czeka na ich rozpatrzenie. Po wstępnym zakwalifikowaniu zostaje wyznaczony termin testów sprawnościowych. Kolejnym krokiem jest sprawdzian z pływania. Równocześnie należy kontrolować datę dosłania wyników maturalnych. Osoby z największą sumą punktów na maturze oraz po pozytywnym ukończeniu testów sprawnościowych i testu z pływania, zostają skierowane na badanie lekarskie jako pierwsze. Warunki rekrutacji do SGSP dla służby kandydackiej można zobaczyć pod tym linkiem, a warunki rekrutacji do SGSP dla wszystkich dostępnych kierunków tutaj.

Jakie obowiązki ma strażak?

Straż Pożarna, wbrew pozorom, zajmuje się nie tylko przeciwdziałaniu i gaszeniu pożarów. Zakres ich obowiązków jest zdecydowanie szerszy. To oprócz zwalczania pożarów m.in.:

- likwidacja miejscowych zagrożeń;

- działania ratownicze – ratownictwo chemiczne, ekologiczne, techniczne, wodne i medyczne;

-eliminowanie skutków wypadków drogowych, katastrof budowlanych, klęsk żywiołowych;

- zapewnienie pomocy poszkodowanym i zagrożonym;

-ogólne czynności związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ochrony mienia.

W praktyce są to najczęściej: gaszenie pożarów, pomoc ofiarom wypadków i powodzi, usuwanie połamanych drzew i innych obiektów zagrażających infrastrukturze.

Jak wygląda rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej?

Aby zostać strażakiem trzeba przejść przez kilkuetapowe postępowanie kwalifikacyjne, prowadzone przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, które składa się z:

  • oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym
  • testu sprawności fizycznej
  • rozmowy kwalifikacyjnej
  • ustaleniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Przed testem sprawności fizycznej należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia służby w straży pożarnej.

Zarobki strażaka. Zarobki w Straży Pożarnej

Strażak zawodowy pracuje wumundurowanej, a także wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji. Komendant Główny PSP to organ podlega ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. To minister rozporządzeniem wyznacza ilości stawek będących podstawą obliczania należności za pracę. Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa. Z tego powodu przeciętne wynagrodzenie strażaków stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Jest ona wskazana przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Dla zawodowych strażaków pensje oscylują w dużych zakresach. Wahają się one od kwot nieznacznie powyżej najniższej krajowej do nawet 10 tys zł. Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) w zawodzie strażaka wynosi 5 920 PLN brutto (4366 zł netto – „na rękę”). Co drugi strażak otrzymuje pensję od 4 670 PLN do 6 920 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych strażaków zarabia poniżej 4 670 PLN brutto. Na zarobki powyżej 6 920 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych strażaków.

Niedługo strażaków czekają podwyżki. Od 2024 roku wzrostdla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wyniesie 9,3%.

Strażacy mogą też liczyć na dodatki. Pensja strażaka po dwóch latach czynnej służby wzrasta o 2%, a z każdym kolejnym rokiem o 1%, do momentu uzyskania 20 lat stażu pracy.

Na zarobki strażaków składa się lista dodatków do uposażenia:

- dodatek za stopień;

- dodatek służbowy;

- dodatek motywacyjny;

- dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby;

Istnieją także dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji; dodatek funkcyjny za pełnienie służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym oraz zasiłki, zapomogi i nagrody. Strażakom przysługują także dodatki za szkodliwe warunki pracy.

Wraz z dodatkami i premią roczną średnie zarobki w PSP to 7 264 PLN brutto, co daje 5 282 PLN netto (na rękę).