Rodziny o niskich dochodach mogą liczyć na pomoc od państwa, między innymi w postaci świadczeń pieniężnych, jak zasiłek rodzinny z licznymi dodatkami.

Ubogim rodzinom w Polsce przysługuje kilka rodzajów państwowej pomocy, nie tylko w formie pieniężnej. 1000 zł i program 500 plus, czyli na jaką pomoc może liczyć samotna matka w Polsce>>

Zasiłek rodzinny. Przede wszystkim w Polsce istnieje system świadczeń rodzinnych, który stanowi wsparcie dla rodzin o niskich dochodach. Podstawowym świadczeniem, o jakie może się starać w tym wypadku rodzina, jest zasiłek rodzinny, przyznawany na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Zasiłek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Samo świadczenie do 31 października 2017 roku wynosi:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Rodzina z przyznanym świadczeniem może ubiegać się o siedem różnego rodzaju dodatków, a dokładnie o:

  • jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka - wynosi 1000 zł;
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wynosi 400 zł miesięcznie;
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (273 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, ale nie więcej niż 546 zł zł na wszystkie dzieci);
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje na trzecie i na następne dzieci, a wynosi 95 zł;
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - na dziecko do 5. roku życia wynosi 90 zł, a powyżej 5. roku życia – 110 zł;
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wynosi 113 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, a 69 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła;
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - wynosi 100 zł na dziecko.

Szczegółowo, jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać te dodatki, dowiesz się z naszej galerii:

Wsparcie z pomocy społecznej. Biedne rodziny mogą również ubiegać się o pomoc finansową z opieki społecznej w postaci zasiłku. Do tego świadczenia mają prawo rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 514 zł. Przy czym wyróżnia się trzy rodzaje zasiłków z pomocy społecznej.

Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, których dochody nie wystarczają na utrzymanie. Jego maksymalna wysokość na osobę, która gospodaruje razem z rodziną, stanowi różnicę między kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być jednak niższa niż 30 zł miesięcznie. Tego zasiłku nie można pobierać jednocześnie z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Z kolei zasiłek okresowy przysługuje osobom, które przejściowo znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie mają żadnych dochodów lub ich dochody nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych - chodzi zwłaszcza o przypadki długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. W przypadku rodziny zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł.

Są jeszcze zasiłki celowe, przyznawane na pokrycie określonych wydatków, na przykład na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów czy kosztów leczenia. Niższy zasiłek na żywność, gdy dzieci mają 500+

Gmina może także przyznać rodzinie pomoc w formie nieoprocentowanej pożyczki. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być potem umorzona w części lub w całości.

Ponadto, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 procent kryterium dochodowego na osobę, czyli kwoty 906 złotych, członkom rodziny przysługuje prawo do bezpłatnego posiłku. W przypadku dzieci i młodzieży w uzasadnionych przypadkach prawo to przysługuje także, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 procent kryterium dochodowego na osobę, czyli kwoty 1208 zł. System dożywiania: Nie wszystkie potrzebujące dzieci dostają posiłki>>

Pomoc w uzyskaniu lub utrzymaniu mieszkania. Gmina może także rodzinie o niskich dochodach przyznać mieszkanie komunalne. Warunki przyznawania lokalu różnią się w zależności od miejscowości i dla przykładu w Warszawie otrzyma je rodzina, pozostająca w trudnych warunkach mieszkaniowych (na osobę przypada nie więcej niż 6 m2 powierzchni lub pomieszczenia nie nadają się na stały pobyt ludzi), w której średni miesięczny dochód na jedną osobę nie jest wyższy niż 160 procent najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Liczy się średnia z sześciu miesięcy. W 2016 roku jest to więc około 1600 zł.

Oprócz komunalnych, gmina może przyznać także lokal socjalny, jeśli dochód na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie jest wyższy niż najniższa emerytura, czyli 1000 zł. "Mieszkanie plus": Gminne lokale bez socjalnego gorsetu>>

Natomiast w przypadku, gdy rodzina ma własne mieszkania, ale z uwagi na niskie dochody nie radzi sobie z jego utrzymaniem, gmina ma prawo przyznać dodatek mieszkaniowy, czyli pomoc w opłatach za ten lokal. Dodatek dostać mogą te rodziny, w których dochód na osobę jest niższy niż 125 proc. najniższej emerytury, czyli 1250 zł. Oprócz dochodu przyznanie dodatku zależy także od opinii komisji badającej warunki życia rodziny. Jeśli komisja uzna, że rodzina jest w stanie samodzielnie opłacać czynsz, dodatek nie zostanie przyznany. Wysokość dodatku zależy od wysokości dochodu, powierzchni mieszkania i kosztów jego utrzymania.