Załóżmy, że pracodawca w czerwcu i we wrześniu 2016 r. oraz marcu 2017 r. udziela ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu sprzedaży własnych usług z zakresu audytu dostępności i zabezpieczenia danych. Sprzedający przeciętnie miesięcznie zatrudnia ogółem 30 pracowników, w tym 12 niepełnosprawnych.A z tego:

● jednego o znacznym stopniu niepełnosprawności (pracownik A – na podstawie powołania),

● dziewięciu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym trzech niewidomych (B, C, D), trzech z zespołem Aspergera (E, F, G), dwóch z chorobami psychicznymi (H, I) i jednego bez szczególnych schorzeń,

● dwóch o lekkim stopniu niepełnosprawności (J, K).

Szczególne schorzenia zatrudnionych zostały potwierdzone orzeczeniami. Wszyscy zarabiają po 3500 zł po potrąceniu składek po stronie pracownika. Jak ustalić kwotę ulgi?

EKSPERT RADZI
Od lipca 2016 r., a następnie od stycznia 2017 r. zmienią się zasady obliczania ulg we wpłatach na PFRON, które znajdą też zastosowanie w powyższej sytuacji. Aby naliczyć ulgę, sprzedający musi niezmiennie w czerwcu i we wrześniu 2016 r. oraz w marcu 2017 r. spełniać ustawowe warunki dotyczące struktury zatrudnienia, tj. posiadać co najmniej 25-etatowe zatrudnienie ogółem i 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami (upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja, ślepota, całościowe zaburzenia rozwojowe). Uwzględniając pracowników od A do I (9/30 = 0,3), warunki te należy uznać za spełnione.
Jeżeli pracodawca wystawia ulgę kontrahentowi, którego zakupy u sprzedającego stanowią 0,26 przychodów ogółem (Pk/Po), to ulga w omawianym przypadku wyniesie:
● czerwiec 2016 r.: 0,26 x (3500 x 10/12) x (12 – 0,06 x 30) = 7735 zł, [wzór 1]
● wrzesień 2016 r.: 0,26 x (1510,10 x 10/12) x (12 – 0,06 x 30) = 3337,32 zł.
Na czym polega zmiana: mnożnik najniższego wynagrodzenia (Nw) i liczby pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (ZONzu) zastępuje sumę wynagrodzeń (Wzu). [wzór 2]
● marzec 2017 r.: 0,26 x (1596,37 x 9/11) x (11 – 0,06 x 29) = 3144,62 zł.
Na czym polega zmiana: kwota najniższego wynagrodzenia (Nw) oraz wyłączenie pracownika A ze wszystkich stanów zatrudnienia przy obliczaniu ulgi (ZONzu, ZON, ZOG) w związku z zatrudnieniem A na podstawie powołania. [wzór 3]
Wzory na ulgi nabyte na zasadach obowiązujących w wybranych okresach
Wzór 1. Do 30 czerwca 2016 r.
Pkp /Pop x (Wzua /ZONa) x (ZONa – 0,06 x ZOGa) < Pzbp
Wzór 2. Od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.
Pkp /Pop x (Nwp x ZONzup)w /ZONwp (ZONwp – 0,06 x ZOGwp) < Pznp
Wzór 3. Od 1 stycznia 2017 r.
Pkp /Pop x (Nwp x ZONzup)y /ZONyp x (ZONyp – 0,06 x ZOG yp) < Pznp
Oznaczenia użyte powyżej:
Pk – przychód ze sprzedaży własnych usług (bez handlu) lub produkcji sprzedającego zrealizowany przez niego w danym miesiącu na rzecz nabywcy,
Po – przychód ogółem ze sprzedaży własnych usług (bez handlu) lub produkcji sprzedającego zrealizowany przez niego w danym miesiącu,
Wzu – suma wynagrodzeń pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (bez względu na rodzaj schorzenia) pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne,
Nw – najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy rehabilitacyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne (dla 2016 r. jest to 1750 x (100 – 9,76 – 1,5 – 2,45) = 1510,10 zł, a dla 2017 r. – 1850 x (100 – 9,76 – 1,5 – 2,45) = 1596,37 zł),
ZOG – stan zatrudnienia ogółem sprzedającego,
ZON – zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników sprzedającego,
ZONzu – zatrudnienie osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
Pzb – kwota brutto uiszczona za zakup,
Pzn – kwota netto uiszczona za zakup,
p – dane z okresu, do którego zaliczono przychód Pk,
a – do wyboru: dane z okresu realizacji produkcji lub usługi lub z okresu, do którego zaliczono przychód Pk,
y – wyłącznie dane pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
w – wyłącznie dane pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę oraz pracowników w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy zatrudnionych na innych podstawach niż powyższe przed 1 lipca 2016 r.