669,56 zł miesięcznie zwrotu za opłacone należności emerytalno-rentowe otrzyma w tym roku osoba ze znacznym poziomem dysfunkcji zdrowotnej, która prowadzi działalność gospodarczą. W 2015 r. było to 653,71 zł.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refunduje składki na ZUS na zasadach określonych w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Zgodnie z nim podstawą wymiaru należności jest kwota wskazana w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok, które jest ogłaszane przez prezesa GUS.
Jak informuje fundusz, w okresie styczeń – luty 2016 r. refundacja będzie wynosić 669,56 zł miesięcznie. Taka kwota będzie wypłacona jedynie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którym przysługuje 100 proc. zwrotu. Tym, które mają umiarkowany lub lekkim poziom dysfunkcji zdrowotnej, przysługuje odpowiednio 60 proc. i 30 proc. To oznacza, że z PFRON będą otrzymywać w tym roku 401,74 zł i 200,87 zł.
Jeszcze inna kwota refundacji będzie obowiązywać w przypadku osób, którym nie upłynął jeszcze 24-miesięczny okres od założenia firmy. Tę grupę obowiązuje niższa podstawa wymiaru składek, stanowiąca 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Refundacja należności emerytalno-rentowych dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wyniesie więc 152,74 zł, z umiarkowanym – 91,64 zł, a z lekkim – 45,82 zł.
PFRON przypomina, że refundacja składek na ZUS nie przysługuje, jeżeli zostały one opłacone z uchybieniem przekraczającym 14 dni od terminu, w którym powinny być uiszczone (10. dzień następnego miesiąca).