Jeśli oddział nie spełnia wymogów odrębnego pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, to przy ustalaniu tego, czy powinien płacić na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie może być traktowany jako samodzielny podmiot.
Tak orzekł NSA, który odrzucił skargi złożone przez przedsiębiorcę w sprawie wnoszenia należności na rzecz funduszu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, którą była fabryka mebli, wyodrębnił on oddział w postaci sklepu meblowego (którego kierownikiem został jego syn). Zdaniem skarżącego obydwa podmioty stanowią odrębnych pracodawców, a ponieważ w żadnym z nich zatrudnienie nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, to jest on zwolniony ze składki na PFRON. Zgodnie bowiem z art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 121, poz. 721 ze zm.) do płacenia na fundusz są zobowiązani pracodawcy, którzy nie mają 6 proc. niepełnosprawnych pracowników i zatrudniają ponad 25 podwładnych.
Jednak zarówno PFRON, jak i minister pracy uznali, że oddział nie może być uznany za pracodawcę w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy (ustawa rehabilitacyjna odwołuje się do tej definicji). Wskazywała na to dokumentacja. Wynikało z niej, że kierownik sklepu został upoważniony przez przedsiębiorcę do podpisywania umów o pracę, nie był więc samodzielny w ich nawiązywaniu i rozwiązywaniu. Oddział nie miał też odrębnego funduszu płac, a listy płatnicze potwierdzały, że występował do księgowości głównego zakładu pracy o wypłatę wynagrodzeń. W związku z tym, że zatrudnienie w obydwu zakładach, które mają jednego pracodawcę, czyli skarżącego, przekracza 25 osób, obydwa organy uznały, że jest zobligowany do płacenia na fundusz. Również WSA w Warszawie orzekł, że nie można uznać, że wyodrębniony organizacyjnie oddział stanowi pracodawcę na gruncie k.p. Prawidłowość postępowania organów niższej instancji potwierdził NSA.
Reklama
– Odrębności struktury oddziału nie potwierdza też to, że zgłoszenie pracowników do ZUS było dokonywane przez skarżącego, a nie osobno przez jego kierownika – uzasadniał Maciej Jaśkiewicz, sędzia NSA.
ORZECZNICTWO
Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 3918/13, 3919/13, 81/14, 232/14, 233/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia