Wszyscy pracodawcy korzystający z dofinansowań do pensji muszą przekazać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dokument wskazujący, jaki typ przedsiębiorstwa reprezentują. Mają na to czas do 25 lutego.
Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej funduszu i firma musi w nim wskazać, czy jest podmiotem samodzielnym, partnerskim czy powiązanym. Jak informuje PFRON, druk ten powinien być przesłany razem z wnioskiem o dopłaty do wynagrodzeń pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu za styczeń 2016 r. Jednak w przypadku tego oświadczenia nie ma możliwości przekazania go drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR). Pracodawca musi więc przesłać je pocztą na adres funduszu.
Ponadto w przypadku, gdyby okazało się, że firma ma status przedsiębiorstwa powiązanego z innymi podmiotami, konieczne jest też przesłanie w tym samym terminie drugiego oświadczenia. Powinny być w nim podane informacje o ich sytuacji ekonomicznej. Jeśli pracodawcy nie dopełnią tego obowiązku, będzie im grozić wstrzymanie subsydiów płacowych. PFRON przypomina, że wymóg ten wynika z przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187). Zgodnie z nim podmiot gospodarczy korzystający z pomocy publicznej – a za taką uznawane są dopłaty do pensji – nie może być w trudnej sytuacji finansowej. Co więcej, jeśli choć jedno z grupy przedsiębiorstw powiązanych jest w złej kondycji, to niedopuszczalne jest udzielenie wsparcia. To oznacza, że jeśli PFRON nie otrzyma oświadczeń nie będzie mógł ocenić sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy i ustalić, czy przysługuje mu prawo do dofinansowań.
Dodatkowo o ile oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa jest wysyłane tylko raz, to informacje o kondycji finansowej podmiotów powiązanych trzeba składać co miesiąc.