Uznanie ojcostwa daje mężczyźnie pełną władzę rodzicielską i szereg uprawnień, w tym prawo do urlopu ojcowskiego i dni wolnych na dziecko.

Ustalenie ojcostwa. Jeżeli dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, ojciec dziecka nabywa władzę rodzicielską z chwilą urodzenia się dziecka. Inaczej jest w przypadku dziecka pozamałżeńskiego - matka posiada władzę rodzicielską od dnia narodzin dziecka, natomiast ojciec od momentu ustalenia ojcostwa.

Pierwszym rodzajem ustalenia ojcostwa jest uznanie ojcostwa, kiedy mężczyzna oświadcza w urzędzie cywilnym, że jest ojcem dziecka, a matka potwierdza ten fakt najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia oświadczenia przez mężczyznę. Uznanie ojcostwa nie może jednak nastąpić, jeżeli zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Drugim sposobem na ustalenie ojcostwa jest bowiem orzeczenie sądu - jeśli mężczyzna nie chce uznać dziecka, ustalenie ojcostwa następuje przed sądem opiekuńczym.