Pracownik będzie mu podlegał i ze stosunku pracy, i z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Będzie mógł liczyć także na świadczenia chorobowe.
Urlop rodzicielski przysługuje rodzicom po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Może on wynosić 32 albo nawet 35 tygodni, jeśli urodziło się więcej niż jedno dziecko. Za ten okres również przysługuje zasiłek macierzyński. Pracownik, zarówno ojciec, jak i matka, mogą jednak podjąć decyzję, że będą łączyć ten urlop z pracą zawodową. Mogą się zwrócić do pracodawcy o obniżenie wymiaru etatu, maksymalnie o 1/2. Z takiego rozwiązania będą mogli korzystać przez 64 albo 68 tygodni, gdy opiekują się więcej niż jednym dzieckiem. Pracownik obniżający wymiar etatu będzie więc w ten sposób pobierał jednocześnie wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie do przepracowanego czasu oraz zasiłek macierzyński. Co ciekawe, będzie podlegał ubezpieczeniu z dwóch tytułów – i ze stosunku pracy, i z pobierania zasiłku macierzyńskiego.
Tak stanowi wprost art. 9 ust. 6b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym taki pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. Z etatu będzie podlegał także obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu i chorobowemu oraz zdrowotnemu. A to oznacza, że w razie niezdolności do pracy pracownik będzie mógł liczyć także na świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z ogólnymi zasadami składki ubezpieczenia z tytułu zasiłku macierzyńskiego są finansowane przez budżet państwa. Dotyczy to tylko składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, bo tylko one są w tym przypadku opłacane.
Taki łączony z pracą urlop nie wyklucza podjęcia dodatkowych zajęć, np. zawarcia umowy-zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Nie będzie konieczne odprowadzanie od nich składek na ubezpieczenie społeczne. Będą to dodatkowe tytuły ubezpieczeniowe, z których można, ale nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Inaczej będzie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, która w każdym przypadku jest obowiązkowa. [przykład 1]
Zasady te uległyby zmianie, gdyby pracownik zawarł umowę-zlecenia z własnym pracodawcą, u którego łączy urlop rodzicielski z pracą. W takiej sytuacji przychód z umowy-zlecenia będzie doliczony do przychodu uzyskiwanego z umowy o pracę i łącznie oskładkowywany. [przykład 2]
Zasady te nie dotyczą np. zleceniobiorców lub osób prowadzących działalność gospodarczą (nie są zatrudnieni na etat). Nie ma przeszkód, aby w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego kontynuowali pracę zarobkową w dowolnym wymiarze. Mogą więc pobierać to świadczenie i np. prowadzić firmę. Od pracownika, który łączy z urlop rodzicielski z pracą w obniżonym wymiarze, odróżnia ich to, że składki na ubezpieczenie społeczne ze zlecenia lub firmy są dla nich dobrowolne. ⒸⓅ

PRZYKŁAD 1

Dodatkowe zlecenie bez składek
Pani Katarzyna po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego postanowiła wrócić do pracy na część etatu. Złożyła wniosek o jego obniżenie w związku z urlopem rodzicielskim do 3/5. Pani Katarzyna przychodziła do pracy od poniedziałku do środy, zaś czwartek i piątek miała wolny. Pracodawca wypłacał jej 3/5 wynagrodzenia i od tej kwoty odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. ZUS dodatkowo wypłacał zasiłek macierzyński i odprowadzał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przyjęła ostatnio dodatkowe zlecenie. Zleceniodawca będzie musiał odprowadzić za nią tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

PRZYKŁAD 2

Z własną firmą
Pan Tomasz po wykorzystaniu przez żonę obowiązkowego urlopu macierzyńskiego przeszedł na urlop rodzicielski łączony z pracą w wymiarze 1/2 etatu. Pracodawca zaproponował mu dodatkową umowę-zlecenię.
Pracodawca będzie musiał odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od łącznego przychodu – z wynagrodzenia za 1/2 etatu oraz zlecenia.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 6, 6b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.).
Art. 1821e i art. 186 ust. 7 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).