Przepisy dopuszczają łączenie pracy zawodowej z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego. W jaki sposób można świadczyć obowiązki, aby nie stracić świadczeń?Katarzyna Dulewicz radca prawny i partner w kancelarii CMS Cameron McKenna / Dziennik Gazeta Prawna
Podwładny, który chciałby łączyć urlop rodzicielski z pracą u swojego pracodawcy, może być zatrudniony maksymalnie na połowę etatu. Wówczas nie straci prawa do zasiłku macierzyńskiego. We wniosku o urlop może wskazać, czy chciałby pracować tylko do połowy tygodnia czy np. przez cały tydzień, ale tylko do połowy dnia. Chociaż kodeks pracy nie zobowiązuje zatrudniającego do uwzględnienia takiego pisma, to jednak szef powinien przychylić się do prośby zatrudnionego, jeżeli nie spowoduje to znaczących utrudnień w organizacji pracy. Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Co ciekawe, łączenie obowiązków zawodowych z urlopem rodzicielskim nie powoduje zmiany umowy o pracę. Nie wpływa ono również na obniżenie ustalonego etatu pracownika. Jego wymiar pozostaje ten sam, ale jest podzielony na dwie części – tę, w której rodzic wykonuje pracę i tę przeznaczoną na opiekę nad dzieckiem. Chociaż etat jest taki sam, to pracownik otrzymuje niższą pensję. Firma nie musi w tym celu wręczać mu wypowiedzenia zmieniającego. Wynika to z zasady, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania tylko wtedy, gdy tak stanowią przepisy (art. 80 k.p.).
Innym sposobem na zatrudnienie pracownika korzystającego z urlopu jest zawarcie umowy zlecenia z firmą, z którą wiąże go już umowa o pracę. Podwładny nie straci z tego powodu zasiłku (nie wpłynie to także na jego wysokość). Nie zostanie zmniejszony również wymiar urlopu rodzicielskiego. Należy jednak pamiętać, że obowiązki podejmowane w ramach zlecenia nie mogą być takie same jak te wynikające z umowy o pracę (w przeciwnym razie kontrakt cywilnoprawny może zostać zakwestionowany przez ZUS).
Kolejnym rozwiązaniem może być zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia z inną firmą niż pracodawca, u którego pracownik korzysta ze zwolnienia z tytułu urlopu rodzicielskiego. Nie ma żadnych przeszkód, aby w jednym z równoległych stosunków pracy zatrudniony korzystał z urlopu rodzicielskiego, a w drugim – nie. Każda umowa o pracę jest bowiem rozliczana z uprawnień rodzicielskich oddzielnie. Liczba przepracowanych godzin i wysokość wynagrodzenia na podstawie odrębnej umowy nie ma wpływu na prawo do zasiłku.