Problem z zastosowaniem wydanych na jego podstawie przepisów może się pojawić, gdy wynagrodzenie wyjątkowo w danym miesiącu było niższe niż przeciętne. Należy się wtedy odwołać do ustawy systemowej
1 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jego wydanie stanowi reakcję ustawodawcy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. akt SK 9/14), w którym trybunał orzekł, że par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie) jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim dotyczy pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Trybunał wyznaczył czas do 5 listopada 2016 r. na zmianę tego przepisu.
Zmiana jednak konieczna