Przy staraniu się o zasiłki na dzieci trzeba wykazać wysokość dochodów. W dokumentach muszą być podane przychody osiągnięte w 2014 roku.
Czy można złożyć oświadczenie o dochodzie
Reklama
Pani Weronika wychowuje dwójkę dzieci. Czy przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne może podać wysokość swoich dochodów w oświadczeniu?

Reklama
TAK
Co do zasady, dokumenty potrzebne do ustalenia, czy rodzic ma prawo do zasiłku i dodatków na dzieci, mogą mieć formę zaświadczenia lub oświadczenia. Wiele z wymaganych formularzy można otrzymać w jednostce gminy, która przyznaje świadczenia. Do podstawowych dokumentów przy staraniu się o zasiłek należą: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający jego wiek, zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie, potwierdzające kontynuowanie nauki po skończeniu 18 lat, dokument tożsamości rodzica. Ponieważ w określonych sytuacjach możliwe jest też pobieranie zasiłku rodzinnego w trakcie studiów, potrzebne będzie zaświadczenie lub oświadczenie o kształceniu się w szkole wyższej. Jeżeli zaś dziecko jest niepełnosprawne, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną, wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Kolejne istotne dokumenty dotyczą wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. Do najważniejszych należy zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o kwocie dochodów, które podlegają pod przepisy o PIT. Natomiast dochody, które są nieopodatkowane lub rozliczane na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku, wykazuje się w oświadczeniu. Dodatkowo w celu prawidłowego wyliczenia wysokości dochodu, na odrębnym zaświadczeniu z ZUS lub oświadczeniu trzeba podać wysokość składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei rodzice, którzy osiągają przychody z działalności rolniczej, muszą podać, ile hektarów przeliczeniowych liczy ich gospodarstwo rolne. Do tego celu mogą wykorzystać zaświadczenie lub oświadczenie.
Podstawa prawna
Par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu ubiegania się o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).
Czy tylko szef może potwierdzić urlop wychowawczy
Pani Monika od 1 września rozpoczęła urlop wychowawczy i w związku z tym chciałaby starać się o dodatek do zasiłku rodzinnego przysługujący osobom zajmującym się dziećmi w trakcie urlopu. Czy w tym celu musi obowiązkowo dołączyć do wniosku zaświadczenie pracodawcy informujące o tym, że korzysta z wolnego na opiekę?
NIE
Aby potwierdzić przebywanie na urlopie wychowawczym, rodzic może złożyć zaświadczenie pracodawcy lub własne oświadczenie, w którym znajdą się informacje o terminie i okresie, na jaki został udzielony, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie zatrudnienia bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. Ponadto przepisy wymagają dołączenia zaświadczenia ZUS lub oświadczenia o tym, że osoba ubiegająca się o dodatek jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli rodzic wybiera tę drugą formę dokumentacji, musi dodatkowo przekazać imienny raport miesięczny, potwierdzający odprowadzanie składek za miesiąc poprzedzający ten, w którym składany jest wniosek. Jeśli dziecko, którym zajmuje się rodzic, przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, potrzebne będzie zaświadczenie tej instytucji lub oświadczenie, że pobyt nie przekracza pięciu dni w tygodniu.
Podstawa prawna
Par. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu ubiegania się o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).
Czy trzeba udowodnić samotne rodzicielstwo
Po śmierci męża samotnie wychowuję czteroletnią córkę. Czy ubiegając się o specjalny dodatek do zasiłku z tego tytułu, muszę złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku?
TAK
Dodatek do zasiłku związany z samotnym wychowywaniem dziecka przysługuje osobom, które same zajmują się potomkiem, a na jego rzecz nie zostały zasądzone alimenty od drugiego z rodziców, ponieważ nie jest to możliwe. Dotyczy to trzech sytuacji, gdy: ojciec dziecka jest nieznany, drugi z rodziców nie żyje lub powództwo o alimenty zostało oddalone przez sąd. W zależności od tego, która z tych okoliczności ma miejsce, osoba starająca się o dodatek musi dołączyć do wniosku odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (nieznany ojciec), odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu rodzica dziecka lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu wskazujący na oddalenie roszczenia alimentacyjnego.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 2 pkt 8–10 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu ubiegania się o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).
Czy obowiązuje już elektroniczny wniosek
Mamy troje dzieci. Tak jak w poprzednich latach chcemy ubiegać się o zasiłki na nie. Czy możemy już składać wniosek przez internet?
NIE
Wprawdzie Sejm uchwalił nowelizację przepisów, która wprowadza wiele udogodnień w ubieganiu się o świadczenia rodzinne, takich jak możliwość przesyłania wniosku drogą elektroniczną, ale nie zaczną one obowiązywać przed rozpoczynającym się 1 listopada br. nowym okresem zasiłkowym. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie od stycznia 2016 r. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe zasady występowania o pomoc finansową na dzieci. Wymagają one złożenia wniosku w jednostce gminy, która zajmuje się przyznawaniem świadczeń. Najczęściej jest nią urząd gminy (miasta) lub ośrodek pomocy społecznej. Do nich trzeba też dołączyć dodatkowe dokumenty, które są różne w zależności od tego, o jaki rodzaj świadczeń stara się rodzic. Wzory wielu z nich są określone w przepisach i nie uległy zmianie przed nadchodzącym okresem zasiłkowym (będą zmodyfikowane z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, czyli od przyszłego roku). Mimo że nowy okres wypłaty pomocy finansowej zaczyna się od listopada, to wnioski można składać już od 1 września. Rodzicowi, który zrobi to właśnie w tym miesiącu, gmina na pewno wyda decyzję i wypłaci pieniądze za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego do końca listopada. Natomiast przy formularzach składanych w październiku i listopadzie przepisy dają samorządom więcej czasu na ich rozpatrzenie i ustalenie prawa do pomocy finansowej. Może się więc okazać, że należne za listopad świadczenia rodzic otrzyma razem z tymi grudniowymi. Jeśli stara się o wsparcie w trakcie okresu zasiłkowego, zostanie ono przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Również w takich sytuacjach ważne jest, kiedy formularz został złożony. Jeżeli nastąpi to po 10. dniu danego miesiąca, przysługujące za niego świadczenia na dzieci mogą być wypłacone dopiero w kolejnym.
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
Czy istnieje wzór wniosku o becikowe
Żona pana Wojciecha urodziła w sierpniu dziecko. Ojciec będzie składał wniosek o becikowe. Czy formularz, który trzeba w tym celu złożyć, jest określony przepisami?
TAK
Od momentu, gdy w 2013 r. przyznanie becikowego zostało uzależnione od kryterium dochodowego, obowiązuje jeden dla całego kraju wzór wniosku. Do niego trzeba dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające, że matka znajdowała się pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu, oraz zaświadczenia lub oświadczenia zawierające informacje o wysokości dochodów osiągniętych przez członków rodziny. Niektóre gminy wymagają też złożenia dodatkowego oświadczenia, że na dziecko nie zostało już przyznane becikowe, np. dla drugiego z rodziców lub w innej gminie.
Podstawa prawna
Par. 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu ubiegania się o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).
Czy można składać kopie dokumentów
Pani Olga ma trójkę dzieci. Najstarsze z nich jest niepełnosprawne. Matka będzie składać wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych. Czy może dołączyć do nich kopie wymaganych dokumentów, np. orzeczenia potwierdzającego uszczerbek na zdrowiu?
TAK
Rodzice mogą składać kopie dokumentów, ale dotyczy to tylko części z nich. Ta możliwość nie obejmuje przede wszystkim zaświadczeń i oświadczeń wskazujących wysokość dochodów osiąganych przez członków rodziny oraz tych udowadniających kontynuowanie nauki w szkole. Natomiast w formie kopii można składać dokumenty potwierdzające tożsamość lub orzeczenia o niepełnosprawności. Takie kopie muszą być uwierzytelnione przez pracownika jednostki gminy, która zajmuje się przyznawaniem świadczeń rodzinnych, notariusza lub instytucję wydającą dany dokument.
Podstawa prawna
Par. 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu ubiegania się o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).