Tak wynika z odpowiedzi Jacka Męciny, wiceministra pracy i polityki społecznej, na zapytanie złożone przez poseł Katarzynę Izabelę Mrzygłocką (nr 8405). Dotyczyło ono możliwości uzyskania refundacji przez firmę transportową zajmującą się przewozem osób. Dla nowo utworzonego stanowiska pracy dla kierowcy chciała zakupić autobus (lub bus), ale miała wątpliwości, czy jest to zgodne z przepisami o pomocy de minimis.
Reklama
W odpowiedzi Jacek Męcina wskazuje, że środki przyznane w celu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą być wydatkowane w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Ponadto zgodnie z par. 1 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 457 ze zm.) ta forma wsparcia stanowi pomoc de minimis. Dlatego musi być udzielana zgodnie z przepisami unijnymi. Te zaś przewidują, że pomoc de minimis nie może być wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
W związku z tym, z punktu widzenia rozporządzenia Komisji Europejskiej, nie ma przeszkód formalno-prawnych do udzielania podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób refundacji, która będzie przeznaczona na zakup autobusu. Dodatkowo Jacek Męcina zaznacza, że katalog towarów, na których kupno mogą być wydatkowane środki przyznane z FP, ma charakter otwarty.