Pracownik uzyskał pierwsze orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia (w czerwcu 2015 r.), a zatrudniamy go od 2012 r. Czy możemy uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na tego pracownika?
Obecnie pracodawcy muszą wstrzymać się z wnioskami o dofinansowanie na pracowników, którzy uzyskali niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia, aby nie narażać się na ewentualny zwrot uzyskanego dofinansowania.
Prawo dofinansowania na danego pracownika zależy od spełnienia efektu zachęty. Może być on wykazany na dwa sposoby:
● metodą ilościową – na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) – poprzez wykazanie wzrostu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez nowego pracownika niepełnosprawnego, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie;
● metodą jakościową – poprzez wykazanie, że nowy pracownik niepełnosprawny podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1–6 i ust. 5 ustawy o rehabilitacji.
Do tej pory interpretacje urzędowe wskazywały, że na pracownika, który w trakcie zatrudnienia – bez względu na datę zatrudnienia – przedstawił pracodawcy orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, po 1 stycznia 2009 r. nie da się wykazać efektu zachęty. W związku z tym dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika się nie należy.
W związku ze zmianami przepisów w zakresie udzielania pomocy publicznej od 1 stycznia 2015 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał nowe stanowisko z 24 kwietnia 2015 r. (znak: DDO-52-170(2)/15/RR) w sprawie ustalania efektu zachęty na tzw. starych pracowników, biorąc pod uwagę wytyczne Komisji Europejskiej. Zdaniem Komisji Europejskiej efekt zachęty jest spełniony również w przypadku osób, które stały się niepełnosprawne w trakcie trwania zatrudnienia.
Stanowisko Komisji Europejskiej w tym zakresie jest odmienne od dotychczasowego stanowiska organów, które wskazywały niemożność wyliczenia efektu zachęty na pracowników, którzy zostali w przedsiębiorstwie zatrudnieni jako pełnosprawni, i przedstawili orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w trakcie tego zatrudnienia.
Jednak zdaniem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uwzględnienie nowego stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego przyznawania pomocy w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia stali się niepełnosprawni, nie jest możliwe bez zmiany przepisów ustawy o rehabilitacji (pisma z 8 maja 2015 r., znak: BON-I-52312.107.2015.WK oraz z 2 czerwca 2015 r., znak: BON-I-52312.145.2015.WK).
Podstawa prawna
Art. 26a–26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).