Zwiększą się obowiązki firm, które udzielają swoim kontrahentom obniżeń we wpłatach na fundusz. Za ich niedopełnienie będą grozić sankcje pieniężne
Tuż przed końcem kadencji posłowie chcą uchwalić zapowiadane od dawna zmiany związane z przyznawaniem ulg na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Doprecyzowane będą też przepisy regulujące uzyskiwanie dopłat do pensji i prowadzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Część z tych modyfikacji nie będzie korzystna dla pracodawców.
Reklama
Ewidencja informacji

Reklama
Jednym z najważniejszych elementów złożonego przez PO projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) jest zmiana dotycząca ulg we wpłatach na fundusz. Obecnie do ich wnoszenia jest zobowiązana firma, która nie zatrudnia minimum 6 proc. osób niepełnosprawnych. Przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami może ona obniżyć wysokość wpłaty, o ile zakupi usługę lub produkcję od pracodawcy, który spełnia określone warunki do udzielania ulg. Wprowadzane w tym zakresie zmiany mają przede wszystkim uszczelnić system korzystania z obniżeń. Jest to konieczne, ponieważ dochodzi do nieprawidłowości w tym zakresie, a ich rosnąca z roku na rok kwota powoduje coraz większe problemy dla budżetu PFRON.
Projekt zakłada więc, że firma, która udziela ulg poprzez wystawienie swojemu kontrahentowi informacji z jej wysokością, będzie musiała to zrobić niezwłocznie po opłaceniu przez niego w wyznaczonym terminie faktury, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym przypadał czas płatności za zakup. Będzie też musiała prowadzić ewidencję wystawionych informacji i przekazywać do PFRON miesięczne dane o kwocie udzielonych obniżeń. Będą do tego służyły druki, które zostaną wskazane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej.
Co więcej, za niedopełnienie wspomnianych obowiązków oraz przyznawanie obniżeń mimo niespełnienia ustawowych warunków firmie będą grozić sankcje polegające na wpłaceniu do funduszu 5 proc., 10 proc. lub 30 proc. kwoty obniżenia (w zależności, jaka to będzie nieprawidłowość).
– Przepis dotyczący sankcji został skonstruowany bardzo ogólnie i będzie powodował problemy z jego interpretowaniem – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Z kolei Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, zwraca uwagę, że kary – w stosunku do czasami niewielkich pomyłek – będą zbyt wysokie.
W zmianach związanych z udzielaniem obniżeń nie znalazła się natomiast propozycja, która budziła duże kontrowersje wśród pracodawców, a która miała polegać na ograniczeniu wysokości ulgi na PFRON do 30 proc. wartości faktury.
Sprzeczne interpretacje
Kolejna ważna modyfikacja przepisów, która znalazła się w nowelizacji, ma umożliwić firmom uzyskiwanie dofinansowań do pensji na pracowników, którzy doznali niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia. W tej kwestii zmieniło się stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), które jeszcze do niedawna wskazywały, że jest to niezgodne z unijnymi przepisami.
Ponadto doprecyzowany zostanie art. 26b ust. 3 ustawy. Jego nowe brzmienie ma jednoznacznie przesądzać, że firma, która nie ma 6-proc. wskaźnika osób niepełnosprawnych, ale zatrudnia pracowników ze schorzeniami szczególnymi, nie może otrzymywać dopłat do ich pensji. W tej kwestii pojawiły się bowiem w ubiegłym roku wyroki sądów, które wskazywały na prawo do subsydiów płacowych w takich sytuacjach.
Ze względu na różną interpretację dokonywaną przez sądy nowe brzmienie zyska też art. 33 ust. 2 pkt 2, który dotyczy wpłacania pieniędzy pochodzących z zaliczek PIT na konto ZFRON.
– Obecnie zapis, który nie precyzował, od kiedy należy liczyć 7-dniowy termin na ich wpłacenie, po zmianach będzie wskazywał, że jego początkiem będzie data wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi – podkreśla Edyta Sieradzka.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji czeka na nadanie numeru druku