Z ORZECZNICTWA ETPC:
Zmieniono wykaz prac wzbronionych młodocianym
Rozporządzenie z 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. poz. 929) wejdzie w życie 15 lipca 2015 r. Nowelizacja dostosowuje nasze przepisy do zmienionych regulacji unijnych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z 26 lutego 2014 r. zmieniła bowiem dyrektywę Rady nr 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych. Było to podyktowane wejściem w życie rozporządzenia 1272/2008, które z kolei wprowadziło nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin opierający się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). System zaakceptowała Europejska Komisja Gospodarcza ONZ i od 1 czerwca 2015 r. zastąpił on dwa dotychczas funkcjonujące systemy: ten wprowadzony dyrektywą 67/548/EWG – w odniesieniu do substancji, oraz ten wprowadzony dyrektywą 1999/45/WE – w odniesieniu do mieszanin. Nowy system wprowadza m.in. zmodyfikowaną częściowo klasyfikację ze względu na zagrożenie oraz nowe kody zwrotów definiujących rodzaj zagrożenia („H”), które zastępują dotychczas obowiązujące („R”).
W związku z powyżej wskazanymi zmianami przepisów unijnych niezbędna była także nowelizacja naszych regulacji. W załączniku nr 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. zmianami objęto dział II „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych”. Nowe brzmienie otrzymał ust. 1 „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych”, które teraz odpowiada art. 3 pkt 1 lit. b oraz art. 3 pkt 2 dyrektywy 2014/27/UE. Prace wzbronione młodocianym, o których mowa w tej części załącznika nr 1, określono przez wskazanie klas i kategorii zagrożenia ze zwrotami „H” informującymi o rodzaju zagrożenia. Omawiany wykaz prac wzbronionych młodocianym został uzupełniony o prace w narażeniu na ołów lub jego związki (ust. 1 pkt 3) oraz prace w narażeniu na azbest (ust. 1 pkt 4).
Z kolei korekta w ust. 2 działu II załącznika nr 1 polega na precyzyjnym odesłaniu do przepisów wykonawczych w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
Nowe brzmienie otrzymał także ust. 4 części II załącznika nr 1 „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych”. W ramach tej modyfikacji wprowadzono ogólny zakaz wykonywania przez młodocianych wszelkich prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych zakwalifikowanych do 3 i 4 grupy zagrożenia w myśl odpowiednich przepisów prawa unijnego i krajowego.
RPO w interesie osób częściowo niezdolnych do pracy
Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz po raz kolejny wystąpiła do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jej zdaniem obowiązujące przepisy wykluczają z kręgu osób uprawnionych do renty osoby częściowo niezdolne do pracy i pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za które zaprzestano opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne ze względu na odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, jeżeli ich niezdolność do pracy powstała poza okresem ochrony.
Wystąpienie RPO zbiega się z podjętymi pracami legislacyjnymi w zakresie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, które są konsekwencją wyroków Trybunału Konstytucyjnego (z 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, oraz z 18 listopada 2014 r., sygn. akt SK 7/11).
500 wiz rocznie dla zainteresowanych Japonią
11 lipca wejdzie w życie porozumienie między rządami RP a Japonii w sprawie programu „Zwiedzaj i Pracuj” (podpisane w Tokio 27 lutego 2015 r.). Program umożliwi młodym osobom wyjazd do Japonii (na okres do jednego roku), podczas którego będą mogli poznać jej kulturę i styl życia. Istnieje możliwość podjęcia pracy zarobkowej (mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego, turystycznego i kulturoznawczego, celu pobytu). O udział mogą starać się obywatele polscy w wieku od 18 do 30 lat, którzy m.in.: za główny cel udziału uznają pobyt wypoczynkowy; nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu; mają ważny paszport oraz bilet powrotny (bądź środki do jego nabycia); posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w początkowym okresie pobytu; spełniają wymogi zdrowotne. Dodatkowe informacje: tel. 22 696 50 05, 22 696 50 46. Wnioski wizowe będzie można składać w Ambasadzie Japonii w Warszawie od 13 lipca. Zapytania i wnioski wizowe należy przesłać na adres konsulatu: cons@wr.mofa.go.jp. Roczny limit wiz w ramach programu: w 2015 r. – 250, w kolejnych latach – 500.