W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni. Część urlopu może wykorzystać ojciec dziecka (czasem także członek najbliższej rodziny). Urlop macierzyński jest obowiązkowy i płatny (100 procent podstawy wymiaru).

Zgodnie z kodeksem pracy (art. 180 § 1 k.p.) kobiecie (zatrudnionej na podstawie umowy o pracę) przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu kobieta w ciąży może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem (aż do wyczerpania wymiaru opisanego wyżej).

Reklama

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego kobieta może zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy. Jest to możliwe wtedy, gdy pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracujący (ubezpieczony) ojciec, który będzie sprawował osobistą opiekę nad noworodkiem i w tym celu przerwie działalność zarobkową.

Reklama

Matka, która posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni. Resztę z przysługującego urlopu macierzyńskiego wykorzystać może wówczas ubezpieczony ojciec lub inny członek najbliższej rodziny, pod warunkiem, że ojciec albo członek rodziny będzie opiekował się dzieckiem osobiście i w tym celu przerwie działalność zarobkową.

Pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego kobieta składa u pracodawcy najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem do pracy (pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek).

Osobie korzystającej z urlopu macierzyńskiego (matce, ojcu, członkowi rodziny) przysługuje świadczenie pieniężne w postaci zasiłku macierzyńskiego (100 procent podstawy wymiaru).

Zobacz więcej: Dla kogo zasiłek macierzyński? >>>

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej matka, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, matce nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu porzucenia dziecka albo umieszczenia dziecka w pieczy albo w odpowiednim zakładzie. W takim przypadku urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie (nie krócej niż 7 dni od dnia zgonu dziecka). Kobiecie, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona matka zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez 7 dni od dnia zgonu dziecka. Kobiecie, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 lub 34 tygodni.

Zobacz: Urlop rodzicielski 2020: Komu przysługuje, ile wynosi, jak złożyć wniosek? >>>