Spółdzielnia socjalna będzie mogła wnioskować o pieniądze na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnej osoby niepełnosprawnej lub na pokrycie kosztów jej wynagrodzenia.
Szczegółowe warunki ubiegania się o te formy wsparcia określa projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, który został skierowany do konsultacji. Zgodnie z obowiązującym od 31 marca br. art. 26g ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) spółdzielnia socjalna może otrzymać dofinansowanie na stworzenie stanowiska pracy w dwóch kwotach: do wysokości sześciokrotności przeciętnej pensji, jeżeli zobowiąże się do zatrudnienia niepełnosprawnego przez 12 miesięcy, lub do jej piętnastokrotności, jeśli okres ten będzie wynosił 24 miesiące. Pieniądze na pokrycie kosztów wynagrodzenia mogą być przyznane spółdzielni do wysokości najniższej pensji i przysługują przez sześć miesięcy.
Obydwa instrumenty wsparcia są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazywanych powiatom w ramach algorytmu. Do tej pory brakowało jednak przepisów wykonawczych, które regulowałyby zasady ich uzyskiwania. Zostały one właśnie określone we wspomnianym projekcie, który wskazuje m.in., co powinien zawierać wniosek składany przez spółdzielnię socjalną do powiatowego urzędu pracy (nie został ustalony jego wzór). W przypadku ubiegania się o pieniądze na utworzenie stanowiska pracy musi ona podać w szczególności zakładany wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych oraz kalkulację wydatków obejmującą koszt zakupu środków trwałych, maszyn czy urządzeń dla tych miejsc pracy.
Powiatowy urząd pracy będzie miał 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a przy przyznawaniu pieniędzy będzie brał pod uwagę m.in. potrzeby lokalnego rynku pracy, wkład własny spółdzielni socjalnej oraz wysokość posiadanych środków z PFRON. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, urząd zawiadomi o tym pracodawcę, a podstawą do przyznania wsparcia będzie podpisanie umowy. Pieniądze zostaną przekazane w terminie dwóch tygodni od jej zawarcia, gdy dotyczy to utworzenia stanowiska pracy. Jeśli spółdzielnia będzie wnioskować o środki na wynagrodzenia pracowników, otrzyma je w formie refundacji po przedstawieniu wymienionych w projekcie dokumentów, takich jak kopia listy płac oraz dowód opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia