Jeżeli przedsiębiorstwo powiązane staje się niezależną spółką, to we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi powinno wykazywać wyłącznie swój stan zatrudnienia za wcześniejsze 12 miesięcy.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Pytanie organizacji dotyczyło sytuacji firm powiązanych, np. grup kapitałowych. Co do zasady jest bowiem tak, że każda z nich przy występowaniu o subsydia płacowe powinna w poz. 41 wniosku Wn-D wykazywać średni miesięczny stan zatrudnienia osób za poprzednie 12 miesięcy ze wszystkich powiązanych z nią podmiotów.
Pracodawcy mają jednak wątpliwości, jak postępować, gdy dochodzi do ich rozdzielenia w ciągu roku. Dlatego w pytaniu przedstawiony został przypadek konkretnego przedsiębiorstwa, które od 1 października stało się samodzielnym zakładem pracy, ale nie wie, jaką liczbę pracowników powinna wpisywać przy ubieganiu się o dopłaty za ten miesiąc i kolejne. PFRON odpowiada, że od momentu uzyskania statusu samodzielnego podmiotu, powinna wpisywać w poz. 41 wniosku wyłącznie swój stan zatrudnienia, nawet jeśli okres 12 miesięcy będzie obejmował miesiące, gdy pozostawała jeszcze w powiązaniu.
Co istotne, zgodnie z unijnymi przepisami, każdą firmę korzystającą z dofinansowań do wynagrodzeń obowiązuje limit pomocy publicznej na dany rok. Jest on taki sam zarówno dla pojedynczego zakładu pracy, jak i podmiotów powiązanych. W związku z tym kolejne pytanie OBPON dotyczyło tego, czy przy składaniu wniosku za październik br. wspomniany przedsiębiorca powinien wpisać łączną kwotę pomocy, jaką otrzymał za okres od stycznia do września razem z innymi podmiotami, czy tylko swoją. Fundusz wskazał, że w takich okolicznościach powinien on w druku INF-O-PP (część E pkt 6) uwzględnić tylko uzyskane przez siebie w 2018 r. dopłaty do pensji.
Wreszcie w ostatnim pytaniu OBPON chciał się dowiedzieć, co ma robić firma, która już nie jest powiązana, ale po jakimś czasie będzie korygować wniosek o dofinansowanie za wcześniejsze miesiące. PFRON wyjaśnia, że korekta będzie wprawdzie dotyczyć okresu sprawozdawczego, w którym spółka była jeszcze podmiotem powiązanym, ale liczy się to, jaki status będzie miała w dniu jej sporządzania. W efekcie powinna wykazać całkowitą wartość pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń, którą otrzyma w roku kalendarzowym, w którym będzie wykonywać korektę (jeśli będzie to robić w 2019 r., będzie już samodzielnym podmiotem).