Przedsiębiorca, który uzyska dokument świadczący o tym, że jest dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, będzie mógł obniżyć wpłatę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 5 proc.
Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie ustawy o dostępności, który został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ma on spowodować, że podmioty wymienione w jej przepisach, w tym głównie jednostki należące do sektora finansów publicznych (np. organy administracji rządowej i samorządowej), mają być przyjazne dla osób niepełnosprawnych. W tym celu będą musiały spełniać wymogi w zakresie dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjnej. Potwierdzeniem będzie certyfikat wydawany na cztery lata przez podmioty mające do tego akredytację. Jej z kolei będzie udzielał PFRON.
O certyfikat będą mogli też występować inni pracodawcy, a z jego posiadaniem będą się wiązać dodatkowe korzyści. W ramach wspomnianego projektu ma zostać znowelizowana ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 511 ze zm.). Zmiana ma dotyczyć art. 21. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem pracodawcy, którzy mają minimum 25 podwładnych w przeliczeniu na pełne etaty, ale nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, są zobowiązani do płacenia składki na PFRON. Jeśli będą dysponować certyfikatem dostępności, ich wpłata będzie mogła być niższa o 5 proc. – To bardzo ciekawa propozycja, zwłaszcza dla dużych firm, które płacą na PFRON kwoty sięgające milionów złotych – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowo PFRON będzie wymierzał kary podmiotom, które nie będą stosować się do przepisów, a wpływy z tego tytułu będą przeznaczane na realizację programów – wspieranych ze środków UE – na rzecz niepełnosprawnych.
Projekt przewiduje też modyfikację różnych ustaw, w tym m.in. o radiofonii i telewizji, działalności kulturalnej, prawach pacjenta, publicznym transporcie zbiorowym oraz prawie bankowym. W tej ostatniej znajdą się przepisy, które mają spowodować, że osoba niepełnosprawna będzie otrzymywać ogólne warunki umów i regulaminy w dostępnej dla siebie formie, np. nagrania audio czy wydruku w systemie Braille’a. ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy