Bezrobotny musi zgłaszać się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie, przejść badania lekarskie, a także korzystać ze staży proponowanych przez pośredniak.

Osoba bezrobotna, która zarejestruje się w urzędzie pracy, nabywa szereg uprawnień, w tym prawo do zasiłku bezrobotnego i ubezpieczenia zdrowotnego. Oto 5 podstawowych praw bezrobotnego>> Jednak status bezrobotnego wiąże się także z szeregiem obowiązków.

Bezrobotny zgłasza się do urzędu. Przede wszystkim osoba bezrobotna ma obowiązek zgłaszać się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym terminie, aby potwierdzić swoją gotowość do podjęcia zatrudnienia. Zazwyczaj termin wyznaczany przez urząd pracy wynosi około 30 dni, ale w przypadku bezrobotnego, który jest dłużnikiem alimentacyjnym, nie może on być dłuższy niż 90 dni.