Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy nie ma prawa wykonywać żadnej pracy zarobkowej, także na podstawie zlecenia czy umowy o dzieło.

Osoba bez pracy, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musi spełnić określone wymagania - przede wszystkim musi zarejestrować się w urzędzie pracy i udowodnić na podstawie odpowiednich dokumentów, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, od której były odprowadzane odpowiednio wysokie składki. Co wlicza się do okresu zatrudnienia i ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, dowiesz się tutaj>>

Dochody bezrobotnego. Ponadto bezrobotny zasadniczo nie może pobierać innych świadczeń ani uzyskiwać dochodów z innych źródeł. Nie ma więc prawa pobierać nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zabronione jest także pobieranie zasiłku stałego, zasiłku dla opiekuna, jak również świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Bezrobotnym nie może być także osoba, która nabyła prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osobie pobierającej zasiłek dla bezrobotnych nie wolno też uzyskiwać miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zakaz pracy dla bezrobotnego. Bezrobotny nie może wreszcie czerpać dochodów z rolnictwa na dużą skalę, nie ma również prawa złożyć wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a także być zatrudnionym lub wykonywać inną pracę zarobkową. Co to oznacza dla bezrobotnego? Aby zostać uznanym za bezrobotnego, nie można prowadzić działalności gospodarczej (także jednoosobowej) ani podjąć jakąkolwiek innej pracy - nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także umowy zlecenia czy o dzieło.

W momencie, gdy bezrobotny podejmuje zatrudnienie czy inną pracę zarobkową, ma 7 dni na przekazanie tej informacji do urzędu pracy i traci tym samym prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Zgłoszone muszą być zresztą wszystkie okoliczności powodujące utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Jeśli okaże się, że bezrobotny nie dopełnił tego obowiązku i pobierał nienależne świadczenie pieniężne, musi w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji zwrócić kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Zobacz, jakie jeszcze obowiązki ma bezrobotny>>

Praca z urzędu dla bezrobotnego. Bezrobotny może też otrzymać propozycje szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, albo też pracy zarobkowej z samego urzędu pracy. Przy czym praca ta powinna być zgodna z kwalifikacjami lub doświadczeniem zawodowym bezrobotnego. Ewentualnie bezrobotny powinien być zdolny ją wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych.

W tym przypadku bezrobotny powinie zgodzić się na ofertę PUP, a jeśli nie przyjmie propozycji\udziału w szkoleniu, stażu czy przygotowaniu zawodowym bez uzasadnionej przyczyny, zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego na okres 120 dni. Z kolei osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia lub stażu, musi zwrócić jego koszty, chyba że przyczyną było podjęcie pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zobacz, na jakie świadczenia poza zasiłkiem dla bezrobotnych może liczyć osoba bez pracy>>