Zarejestrowany w urzędzie bezrobotny ma prawo do świadczeń maksymalnie przez 90 dni choroby.

Zwolniona z pracy osoba, wraz z rejestracją w urzędzie pracy i uzyskaniem statusu bezrobotnego, nabywa szereg uprawnień - jakich dokładnie, dowiesz się tutaj>>

Bezrobotny ma więc prawo korzystać bezpłatnie ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej, może też zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny. Natomiast w przypadku choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej osobom bezrobotnym, pobierającym zasiłek lub stypendium z urzędu pracy, przysługuje zasiłek chorobowy.

Niezdolność do pracy bezrobotnego powinna być udokumentowana zwolnieniem lekarskim, gdzie jako dane płatnika podaje się urząd pracy, w którym bezrobotny jest zarejestrowany (NIP odpowiedniego urzędu pracy). Za pobyt w szpitalu zaświadczenie wystawia placówka szpitalna. Bezrobotny ma 2 dni od daty wystawienia zwolnienia na poinformowanie o chorobie urząd pracy, a 7 dni na dostarczenie do urzędu druku ZUS ZLA.

Jeżeli bezrobotny nie dostarczy zaświadczenia lekarskiego w wymaganym terminie, traci status bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

Statusu zostanie pozbawiony także bezrobotny, który będzie niezdolny do pracy z powodu choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni. Jednocześnie taka osoba traci prawo do wypłacanych świadczeń z upływem ostatniego dnia 90-dniowego okresu. Do tego nieprzerwanego okresy wlicza się okresy niezdolności do pracy wskutek choroby czy przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym, jeśli przerwa między nimi wynosiła mniej niż 30 dni kalendarzowych.

Wyjątkowo z rejestru nie zostanie wykreślona kobieta w ciąży - nawet przy niezdolności do pracy dłuższej niż 90 dni. Oto prawa, jakie ma kobieta w pracy:

Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty przez daną osobę statusu bezrobotnego, czyli od momentu wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.