Osoba bez pracy poza zasiłkiem dla bezrobotnych może starać się o zasiłek rodzinny i świadczenia z pomocy społecznej.

Bezrobotnemu przysługuje szereg uprawnień, także w postaci finansowych świadczeń. Oto 5 podstawowych praw bezrobotnego>>

Zasiłek chorobowy i macierzyński. Zaraz po rozwiązaniu umowy osoba bez pracy może liczyć na zasiłek chorobowy, o ile stała się niezdolna do pracy w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli ustania zatrudnienia. Choroba musi przy tym trwać co najmniej 30 dni bez przerwy. Przy chorobie zakaźnej, kiedy okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, termin wydłuża się do 3 miesięcy od momentu ustania ubezpieczenia. W przypadku, gdy pracownik zachorował jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy i nadal jest chory, po rozwiązaniu umowy świadczenie będzie wypłacał ZUS. Zobacz, jakie obowiązki ma chory bezrobotny>>

Zakład wypłaci także bezrobotnej kobiecie zasiłek macierzyński, jeśli urodziła dziecko jeszcze w czasie trwania zatrudnienia. Dotyczy to pracownic, z którymi zawarto umowę o pracę na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległa rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży - pracodawca ma wtedy obowiązek tę umowę przedłużyć do dnia porodu.

Zasiłek dla bezrobotnych. Już po rejestracji w powiatowym urzędzie pracy i uzyskaniem statusu bezrobotnego, osoba bez pracy może starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Otrzyma go, jeśli udokumentuje, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości. Co dokładnie zalicza się do okresu uprawniającego do zasiłku, przeczytasz tutaj>>

Zasiłek jest przyznawany na na okres 6 lub 12 miesięcy. Świadczenie od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 roku, przy stażu pracy od 5 do 20 lat, wynosi 831,10 zł w pierwszych 3 miesiącach prawa do zasiłku, a kolejnych - 652,60 zł. Kwoty te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od stażu pracy:

  • zasiłek obniżony - 80 proc. kwoty bazowej otrzymują ci, którzy przepracowali mniej niż 5 lat, czyli odpowiednio 664,9 zł i 522,10 zł;
  • zasiłek podwyższony - 120 proc. kwoty bazowej otrzymują ci, którzy przepracowali więcej niż 20 lat, czyli odpowiednio 997,4 zł i 783,2 zł.

Zasiłek rodzinny, opiekuńczy i świadczenie rodzicielskie. Ponadto bezrobotny może pobierać inne świadczenia, w tym zasiłek rodzinny przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Samo świadczenie wynosi:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Bezrobotny może również pobierać dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego - jakie, dowiesz się z naszej galerii:

Ponadto osoby, które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, mogą otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 764 złotych, a wynosi 520 zł miesięcznie.

Od 2016 roku osoba bezrobotna, która urodziła (lub przysposobiła) dziecko, otrzyma także świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł - i jest ono przyznawane niezależnie od dochodu rodziny. W podstawowej formie, przy urodzeniu jednego dziecka, świadczenie przysługuje przez 52 tygodnie.

Pomoc społeczna. Bezrobotny może ubiegać się również o zasiłek z pomocy społecznej, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł. Są trzy rodzaje zasiłków z pomocy społecznej.

Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, których dochody nie wystarczają na utrzymanie. Jego maksymalna wysokość na osobę, która gospodaruje razem z rodziną, stanowi różnicę między kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być jednak niższa niż 30 zł miesięcznie.

Z kolei zasiłek okresowy przysługuje osobom, które przejściowo znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie mają żadnych dochodów lub ich dochody nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych - chodzi zwłaszcza o przypadki długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. W przypadku rodziny zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł.

Są jeszcze zasiłki celowe, przyznawane na pokrycie określonych wydatków, na przykład na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów czy kosztów leczenia.