Pośredniaki dostaną o 1 mld zł mniej na staże, szkolenia i inne instrumenty aktywizacji bezrobotnych . Spadną też nakłady na Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
8,2 mld zł ma wynieść w przyszłym roku plan finansowy Funduszu Pracy (FP). Będzie on o 4 mld zł niższy w porównaniu z tegorocznym. Tak znaczący spadek to z jednej strony efekt tego, że zasiłki i świadczenia przedemerytalne będą finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a z drugiej – zmniejszenia kwot na walkę z bezrobociem oraz wypłatę zasiłków dla osób bez pracy. Wprawdzie jest to uzasadnione dobrą sytuacją na rynku pracy i rekordowo niską liczbą osób niemających zatrudnienia (1,14 mln w lipcu), ale obejmie też Krajowy Fundusz Szkoleniowy, co budzi sprzeciw pracodawców i związków zawodowych.
Okrojone środki