Na jednorazowe zapomogi (becikowe i świadczenie z programu "Za życiem") oraz dodatek do zasiłku rodzinnego może liczyć osoba, która została rodzicem w 2017 roku.

Rodzicom dzieci w Polsce przysługuje państwowa pomoc, także w formie pieniężnej. 1000 zł i program 500 plus, czyli na jaką pomoc może liczyć samotna matka w Polsce>> Kilka świadczeń przysługuje bezpośrednio w związku z urodzeniem się dziecka.

Becikowe dla każdej matki. Przede wszystkim można starać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwaną becikowym. Mogą się o nią ubiegać rodzice dziecka, albo opiekunowie prawni bądź faktyczni. Jednak 1000 złotych zostanie przyznane tylko wtedy, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922 zł netto.

Ponadto ta jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - odpowiednie zaświadczenie wystawia lekarz lub położna. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przysposobiły dziecko oraz jego opiekunowie.

Aby otrzymać becikowe, należy złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Rodzice/opiekunowie, którzy mają lub założą profil zaufany, mogą już składać e-wnioski o becikowe - więcej na ten temat czytaj tutaj>>

4 tys. zł dla rodziców dziecka nieuleczalnie chorego. Rodzice lub opiekunowie mogą starać się jeszcze o jedną zapomogę, jeśli u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, a powstały one w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Aby otrzymać 4 tys. zł świadczenia, trzeba złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Należy do niego dołączyć zaświadczenie, że u dziecka zdiagnozowano ciężką lub nieuleczalną chorobę (wydane przez lekarza specjalistę) oraz drugie zaświadczenie potwierdzające objęcie opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu. Z obowiązku przedstawienia drugiego zaświadczenia są zwolnieni opiekunowie (prawni lub faktyczni) dziecka.

Wsparcie nie jest zależne od kryterium dochodowego. Szczegółowo o programie „Za życiem”, w ramach którego przyznawane jest 4 tys. zł, dowiesz się tutaj>>

Kiedy otrzymasz dodatek do zasiłku rodzinnego. Wreszcie rodzice mogą liczyć na dodatek do zasiłku rodzinnego, o ile najpierw spełnią odpowiednie kryteria dochodowe, aby otrzymać samo świadczenie. Zasiłek przysługuje więc, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Natomiast samo świadczenie wynosi:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Osoba z przyznanym świadczeniem może ubiegać się o siedem różnego rodzaju dodatków, w tym właśnie o jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, który wynosi 1000 zł. Jakie jeszcze dodatki na dziecko można otrzymać do zasiłku rodzinnego, dowiesz się z naszej galerii:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenia lekarskiego nie muszą przedstawiać opiekunowie i osoby, które dziecko przysposobiły.