Oprócz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przyjścia na świat dziecka są też dwa inne świadczenia związane z powiększeniem rodziny.
Pierwszym z nich jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe. To świadczenie przysługuje rodzicom, w tym takim, którzy przysposobili dziecko, oraz opiekunom prawnym lub faktycznym małoletniego. Przyznanie becikowego jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Jego wysokość w nadchodzącym okresie zasiłkowym nie zmienia się i nadal wynosi 1922 zł miesięcznie. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest ustalana w taki sam sposób jak ma to miejsce przy ubieganiu się o zasiłki rodzinne. To oznacza, że pod uwagę brane są dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, w którym składany jest wniosek. W przypadku formularzy złożonych do końca października br., kiedy zakończy się obecny okres zasiłkowy, będą to więc jeszcze dochody za 2014 r., natomiast po 1 listopada, gdy zacznie się nowy, będą już wymagane te z ubiegłego roku. Co istotne, do wniosku o becikowe konieczne jest dołączenie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, które potwierdzi, że ciężarna pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Jeśli będzie tam wskazana późniejsza data, świadczenie nie może być przyznane. Wymóg ten nie obowiązuje rodziców adopcyjnych ani opiekunów małoletniego.
Drugą formą wsparcia przewidzianą na nowo narodzone dziecko jest obowiązujące od początku tego roku świadczenie rodzicielskie. To specjalna forma pomocy skierowana do matek, które po urodzeniu dziecka nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, w tym np. bezrobotnych, studiujących lub pracujących na umowach cywilnoprawnych. Świadczenie rodzicielskie wynosi 1 tys. miesięcznie i jest wypłacane przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka, przy czym okres jego wypłaty ulega sukcesywnie wydłużeniu, jeśli przyszły na świat wieloraczki. Nie może to być jednak więcej niż 71 tygodni (w przypadku urodzenia pięciorga i większej liczby dzieci). Natomiast niezależnie od liczby potomków przyznawane jest tylko jedno świadczenie. Co ważne, ta forma wsparcia jest niezależna od kryterium dochodowego. Aby 1 tys. zł przysługiwał od momentu urodzenia dziecka, wniosek o jego przyznanie powinien być złożony w ciągu 3 miesięcy od daty jego przyjścia na świat.
Podstawa prawna
Art. 15b i 17c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).