Bezrobotny rodzic może w 2018 roku liczyć na jednorazowe zapomogi na dziecko, ale też świadczenia comiesięczne, jak zasiłek rodzinny.

Bezrobotnym rodzicom w Polsce przysługuje kilka rodzajów pomocy na dziecko. Urlopy i zwolnienia, czyli jakie prawa ma ojciec dziecka>>

Becikowe. Zaraz po porodzie bezrobotni rodzice mogą starać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwaną becikowym. Jednak 1000 złotych zostanie przyznane tylko wtedy, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922 zł netto. Ponadto zapomoga przysługuje, o ile matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - odpowiednie zaświadczenie wystawia lekarz lub położna.

Aby otrzymać becikowe, należy złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Kosiniakowie. Bezrobotny rodzic może także strać się o tzw. kosiniakowe. Poza bezrobotnymi mają do niego prawo także studenci, rolnicy oraz osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych, którym urodziło się dziecko, ale nie korzystają one z urlopu macierzyńskiego bądź rodzicielskiego.

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez rok. W rodzinach, które przyjęły dziecko na wychowanie, bez względu na dochód można je pobierać przez: 52 tygodni - przy jednym dziecku, 65 tygodni - przy dwójce dzieci, 67 tygodni - przy trójce dzieci, 69 tygodnie - przy czwórce dzieci, a przy piątce i więcej - przez 71 tygodni.

Program 500 plus. Rodzic bez pracy może także starać się także o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, które jest wypłacane co miesiąc do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat, niezależnie od dochodów rodziny - tak więc niezależnie od przyznawanych rodzinie innych świadczeń.

Natomiast w przypadku rodzin, u których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, pomoc jest wypłacana także na pierwsze dziecko. Jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje, o ile dochód na jednego członka nie przekracza 1200 zł na miesiąc.

Niepełnosprawne dziecko. Ponadto osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia, a od początku 2018 r. wynosi 1477 zł netto miesięcznie.

Zasiłek rodzinny. Wreszcie bezrobotny rodzic może starać się o zasiłek rodzinny, jeśli próg dochodowy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Samo świadczenie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku wynosi:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Ponadto rodzina z przyznanym świadczeniem może ubiegać się o siedem różnego rodzaju dodatków do zasiłku rodzinnego. Szczegółowo, jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać te dodatki, dowiesz się z naszej galerii:

Od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku dodatki do zasiłku rodzinnego wyniosą:

  • jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł;
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie;
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (273 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, ale nie więcej niż 546 zł zł na wszystkie dzieci);
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje na trzecie i na następne dzieci, a wyniesie 95 zł;
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - na dziecko do 5. roku życia wyniesie 90 zł, a powyżej 5. roku życia – 110 zł;
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wyniesie 113 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, a 69 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła;
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł na dziecko.