Becikowe jest przyznawane w 2017 roku na takich samych zasadach jak w roku poprzednim. Pojawiło się jednak nowe ułatwienie - wniosek o świadczenie można złożyć przez internet.

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym i faktycznym dziecka. Jednak 1000 złotych zostanie przyznane tylko wtedy, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczył 1922 zł netto w poprzednim roku kalendarzowym.

Ponadto, aby otrzymać zapomogę, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - odpowiednie zaświadczenie wystawia lekarz lub położna pod koniec ciąży. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przysposobiły dziecko oraz jego opiekunowie.