Becikowe jest przyznawane w 2017 roku na takich samych zasadach jak w roku poprzednim. Pojawiło się jednak nowe ułatwienie - wniosek o świadczenie można złożyć przez internet.

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym i faktycznym dziecka. Jednak 1000 złotych zostanie przyznane tylko wtedy, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczył 1922 zł netto w poprzednim roku kalendarzowym.

Ponadto, aby otrzymać zapomogę, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - odpowiednie zaświadczenie wystawia lekarz lub położna pod koniec ciąży. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przysposobiły dziecko oraz jego opiekunowie.

Wniosek o przyznanie becikowego należy złożyć do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W przypadku opiekunów prawnych/faktycznych lub rodziców adopcyjnych jest to dopuszczalne do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką.

Pisemny wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć, oprócz zaświadczenia lekarskiego, akt urodzenia dziecka, ksero dowodu osobistego oraz oświadczenie obojga rodziców, że becikowe na dziecko nie zostało pobrane już wcześniej. Od stycznia 2017 rodzice/opiekunowie, którzy mają lub założą profil zaufany, mogą już składać e-wnioski o becikowe - więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Jeżeli wniosek o becikowe wpłynął do 10. dnia miesiąca, pieniądze zostaną wypłacone do końca danego miesiąca - jeśli wniosek rodzice/opiekunowie złożą po 10., świadczenie jest wypłacane do końca następnego miesiąca.