Zbyt późne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego czy egzekucja alimentów powoduje obniżenie wysokości zasiłku chorobowego.

ZUS (rzadziej pracodawca) wypłaca zasiłek chorobowy ubezpieczonemu pracownikowi (obowiązkowo lub dobrowolnie - więcej na ten temat czytaj tutaj>>), który stał się niezdolne do wykonywania pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Po okresie wyczekiwania - wynoszącym 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego przy ubezpieczeniu obowiązkowym i 90 dni przy ubezpieczeniu dobrowolnym - chory otrzyma świadczenie przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży - przez maksymalnie 270 dni. Kto otrzyma zasiłek bez okresu wyczekiwania, dowiesz się tutaj>>

Jaki zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu? Większość chorych pracowników otrzyma wynagrodzenie (od pracodawcy) i zasiłek chorobowy (z ZUS) w wysokości 80 procent normalnego wynagrodzenia. Zasiłek ulega jednak obniżeniu do 70 procent podstawy wymiaru, jeśli pracownik przebywa w szpitalu.

Wyjątkowo 80 procent za hospitalizację dostaną osoby, które ukończyły 50. rok życia - taka wysokość zasiłku przysługuje im od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy, a od 34. dnia pobytu w szpitalu przysługuje im zasiłek w wysokości 70 procent podstawy jego wymiaru. Więcej o zasadach wypłacania chorobowego dla osób 50+ znajdziesz tutaj>>

Natomiast zawsze 100 procent zasiłku zostanie przyznane dawcom komórek, tkanek i narządów, a także gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie? Aby w ogóle otrzymać zasiłek chorobowy, pracownik musi niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobecność (najpóźniej drugiego dnia nieobecności) i przede wszystkim powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza.

Pracownik ma 7 dni na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego (nie uwzględnia się dnia, w którym chory otrzymał on zaświadczenie lekarskie). Jeśli nie dochowa tego terminu, zasiłek chorobowy jest obniżany o 25 proc. począwszy od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

Zasiłek nie ulega obniżce między innymi w przypadku, gdy zwłoka nastąpiła z przyczyn niezależnych od pracownika. Sprawdź, kiedy jeszcze nie obniża się zasiłku chorobowego>>

Ile z zasiłku zabierze komornik? Ubezpieczony nie otrzyma całego zasiłku chorobowego także wtedy, gdy ze świadczenia są dokonywane potrącenia i egzekucje. Z zasiłku mogą zostać potrącone:

  • kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie - do wysokości 50 proc. zasiłku,
  • kwoty świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy (na przykład zasiłku dla bezrobotnych) wypłaconych za okres, za który został przyznany zasiłek chorobowy - do wysokości 50 proc. zasiłku,
  • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego - do wysokości 60 proc. kwoty zasiłku.

Jeśli świadczenia zostały przyznane za okres wsteczny, ZUS może potrącić na zaspokojenie tych należności całą kwotę zasiłku chorobowego. Zobacz, jakie obowiązki ma chory pracownik wobec pracodawcy>>

Do 60 proc. zasiłku chorobowego można potrącić w przypadku alimentów, a na zaspokojenie innych należności - do wysokości 25 proc. świadczenia. Przy czym potrącenia/egzekucji dokonuje się po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwota wolna od potrąceń i egzekucji w przypadku zasiłku chorobowego wynosi:

  • 50 proc. kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne.
  • 60 proc. kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu lub egzekwowaniu innych należności.

Zobacz, ile wyniosą kwoty wolne od potrąceń w 2017 roku>>