Dla osób starających się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy wprowadzono ułatwienia związane ze składaniem wniosku. Zmniejszyła się liczba dodatkowych dokumentów, które trzeba do niego dołączyć.
Druk wniosku można otrzymać w jednostce gminy, która zajmuje się przyznawaniem świadczeń rodzinnych (często jest to ośrodek pomocy społecznej). W związku z tym, że podstawowym warunkiem ich uzyskania jest spełnianie kryterium dochodowego, potrzebne są zaświadczenia lub oświadczenia wskazujące na wysokość dochodu członków rodziny.
Od początku roku obowiązują jednak przepisy, które przewidują, że gmina ma samodzielnie sprawdzać w urzędzie skarbowym (drogą elektroniczną) wysokość dochodu, który jest objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że zainteresowani nie muszą już występować do fiskusa o wydanie zaświadczenia lub składać oświadczenia o jego kwocie. Ułatwienie nie dotyczy natomiast dochodów, od których jest odprowadzany podatek ryczałtowy i nieopodatkowanych. W ich przypadku trzeba wypełnić specjalne oświadczenie dołączane do wniosku. W tym dotyczącym dochodów nieopodatkowanych powinny być wykazane pieniądze, które rodzicom przekazał w 2015 r. fiskus w związku z niewykorzystaną ulgą na dzieci za 2014 r. Jego kwota znajduje się na załączniku UZ do rozliczenia PIT za ubiegły rok w poz. 14. Ponadto, tak jak do tej pory, w przypadku utracenia lub uzyskania dochodu konieczne jest przedstawienie dokumentu wskazującego na datę i miesięczną kwotę. Również rodzice rolnicy muszą, jak dotychczas, dołączyć do wniosku zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
Co istotne, gmina ma obowiązek samodzielnego ustalenia nie tylko dochodu objętego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale też informacji dotyczących m.in. daty urodzenia, numeru PESEL, stanu cywilnego, zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i wysokości składek oraz posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.
W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny i od tego, o które dodatki do zasiłku rodzice się ubiegają, do wniosku powinny być dołączone inne dokumenty. Gdy np. dziecko skończyło 18 lat, potrzebne będzie oświadczenie lub zaświadczenie szkoły bądź szkoły wyższej potwierdzające kontynuację nauki. Jeśli zaś rodzic jest rozwiedziony lub w separacji i ma przyznane na dzieci alimenty, przepisy wymagają, aby było to potwierdzone przede wszystkim kopiami odpisów wyroków sądowych. Z kolei osoby, które starają się o dodatek do zasiłku na urlopie wychowawczym, powinny pamiętać o dołączeniu oświadczenia lub zaświadczenia od pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony.
Wnioski o zasiłek na dziecko można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jednak o ile w przypadku ubiegania się o świadczenia z programu 500+ rodzice mogli zrobić to za pośrednictwem swojego banku, o tyle tu nie mają takiej możliwości. Aby przesłać wniosek przez internet, muszą skorzystać z portalu Emp@tia (www.empatia.gov.pl).
Podstawa prawna
Art. 23 i 23b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.). Par. 2 ust. 2, par. 3–4 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 2284).