Po zapisaniu mnie do PPK przez nowego pracodawcę, spóźniłem się ze złożeniem mu oświadczenia o posiadanych przeze mnie innych rachunkach PPK. W związku z tym pracodawca odmówił mi pośredniczenia w transferze moich oszczędności z dotychczasowych rachunków PPK na nowy rachunek PPK. Czy mogę samodzielnie, bez pośrednictwa pracodawcy, dokonać przeniesienia tych środków?

Tak, pracownik, który posiada więcej niż jeden rachunek PPK, może w każdej chwili zdecydować o przeniesieniu swoich środków zgromadzonych na jednym rachunku PPK na inny rachunek PPK.

Pracodawca ma obowiązek pośredniczyć w transferze środków PPK z jednego rachunku PPK uczestnika PPK na drugi tylko w przypadku:

  • zmiany przez tego pracodawcę instytucji finansowej (art. 12 ustawy o PPK),
  • zatrudnienia nowego pracownika, który posiada już rachunek PPK (art. 19 ustawy o PPK).

Nowo zatrudniony pracownik, który chce skorzystać z pomocy pracodawcy w transferze środków, powinien - w terminie 7 dni od zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK - złożyć pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Takie oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto umowy o prowadzenie PPK. Jeśli spóźni się i złoży takie oświadczenie po upływie ustawowego terminu, nie może już liczyć na pomoc pracodawcy w transferze swoich oszczędności. Nie zamyka mu to jednak możliwości dokonania transferu środków samodzielnie.

Samodzielny transfer

Uczestnik PPK może dokonać wypłaty transferowej na swój rachunek PPK prowadzony przez inną instytucję finansową w dowolnym momencie oszczędzania w PPK (nie ma znaczenia, czy pozostaje wówczas w stosunku pracy, czy też nie). Ustawa o PPK nie ogranicza liczby dokonywanych transferów. Pracownik może wnioskować o transfer tyle razy, ile razy uzna to za potrzebne. Warto jednak pamiętać, że decydując się na transfer środków zgromadzonych na rachunku PPK na inny rachunek PPK uczestnik podejmuje decyzję o przetransferowaniu wszystkich środków zgromadzonych na tym rachunku, z którego dokonuje transferu. Oznacza to, że nie można wnioskować o transfer tylko części oszczędności zgromadzonych na rachunku PPK.

Należy także pamiętać, że transfer środków możliwy jest tylko między rachunkami PPK, co oznacza, że uczestnik PPK nie może przekazać ich np. do PPE, IKE czy IKZE.

Wniosek do instytucji finansowej

Dyspozycję wypłaty transferowej uczestnik składa instytucji finansowej, która prowadzi jego rachunek PPK, z którego chce on przenieść środki. Warunki, termin i sposób dokonywania wypłaty transferowej powinna określać m.in. umowa o prowadzenie PPK. A odpowiednie informacje dotyczące zasad jej przeprowadzenia powinny być udostępnione uczestnikowi PPK przez instytucję finansową. Wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez uczestnika PPK.

Przed dokonaniem wypłaty transferowej, instytucja finansowa sporządza – w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku – informację dotyczącą uczestnika PPK.

Ważne: W sprawach dotyczących PPK, uczestnik PPK składa instytucji finansowej oświadczenia woli w postaci elektronicznej lub w innej postaci, jeżeli w umowie o zarządzanie PPK tak określono.

Należy także pamiętać, że dokonanie wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania w tym samym PPK. Rachunek PPK, z którego dokonano takiej wypłaty, nadal jest prowadzony dla uczestnika PPK.

Podstawa prawna: ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK