Po trzech latach, mój pracodawca ogłosił, że zamierza zmienić instytucję finansową prowadzącą PPK w naszej firmie. Czy w związku z tym będziemy mieć przerwę w oszczędzaniu? Czy mógłbym – na swój wniosek – być uczestnikiem PPK tylko w starej instytucji, z której jestem zadowolony?

Odpowiedź na oba pytania jest negatywna.

Pracownik nie może samodzielnie decydować o tym, w jakiej instytucji finansowej będzie oszczędzał w PPK. Wyboru takiej instytucji dokonuje pracodawca wspólnie z zakładową organizacją związkową albo - jeśli zakładowa organizacja związkowa u niego nie funkcjonuje - z reprezentacją osób zatrudnionych.

Również zmiana instytucji finansowej jest wyłącznym uprawnieniem pracodawcy, który ma prawo wypowiedzieć wiążącą go z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK (jest stroną tej umowy).

Pracownik nie może więc samodzielnie decydować o zmianie tej instytucji ani nie zgodzić się na taką zmianę.

Należy bowiem pamiętać, że aby pracodawca mógł obliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za danego uczestnika PPK, uczestnik ten musi mieć zawartą umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, z którą ten pracodawca ma zawartą umowę o zarządzanie PPK.

Bez przerwy w oszczędzaniu

Pracodawca może podjąć decyzję o zmianie instytucji finansowej, która zarządza środkami gromadzonymi w PPK, poprzez wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, jeżeli podpisał taką umowę z inną instytucją (art. 12 ust. 1 ustawy o PPK). Oznacza to, że pracodawca najpierw musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, a dopiero później wolno mu wypowiedzieć umowę dotychczasowej instytucji. Kolejnym krokiem jest zawarcie nowych umów o prowadzenie PPK dla wszystkich osób zatrudnionych, które miały umowy o prowadzenie PPK zawarte z dotychczasową instytucją finansową.

Dla pracownika zmiana instytucji finansowej oznacza, więc że:

• zostanie dla niego utworzony nowy rachunek PPK w nowej instytucji finansowej,

• wpłaty do PPK będą dokonywane do nowej instytucji finansowej - po upływie okresu wypowiedzenia „starej” umowy o zarządzanie PPK,

• dotychczas zgromadzone oszczędności mogą być przeniesione na nowy rachunek, jeśli pracownik podejmie taką decyzję (może zgodzić się na ich transfer albo nie).

W ten sposób uczestnicy PPK mają zapewnioną ciągłość oszczędzania. Obawy pracownika, że w sytuacji zmiany instytucji finansowej będzie miał przerwę w oszczędzaniu, nie mają więc żadnego uzasadnienia.

Termin rozwiązania umowy o zarządzanie PPK, wypowiedzianej przez pracodawcę, powinien zostać skorelowany z terminem rozpoczęcia obowiązywania umowy o zarządzanie PPK, zawartej przez niego z nową instytucją finansową, w ten sposób, aby pracodawca miał obowiązek dokonywać wpłat do PPK - obliczonych i pobranych w terminie wypłaty wynagrodzenia uczestnika PPK - tylko do jednej instytucji finansowej. [koniec Ważne]

Transfer zależy od decyzji pracownika

O możliwości przelania (przetransferowania) dotychczasowych oszczędności z jednego rachunku na drugi rachunek uczestnika PPK powinien poinformować go pracodawca. Pracodawca ma na to 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową. Po otrzymaniu takiej informacji, pracownik, który nie chce, aby jego oszczędności zostały przeniesione, ma 7 dni na zablokowanie transferu. W tym celu powinien zawiadomić pisemnie pracodawcę, że nie wyraża zgody na transfer środków. Wówczas jego oszczędności zgromadzone na rachunku prowadzonym przez dotychczasową instytucję finansową pozostaną na tym rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Jeśli natomiast nie zrobi nic, co będzie oznaczało, że godzi się na transfer swoich oszczędności, na pracodawcy spoczywa obowiązek złożenia w jego imieniu wniosku o ten transfer.Jak widać, decyzja o tym, czy dotychczasowe oszczędności zostawić w starej instytucji finansowej, czy przekazać je na rachunek w nowej instytucji, należy do uczestnika PPK.

Termin na złożenie przez pracodawcę wniosku o wypłatę transferową, po zmianie instytucji finansowej, powinien zostać ustalony z uwzględnieniem postanowień umowy o zarządzanie PPK zawartej przez tego pracodawcę z dotychczasową instytucją finansową oraz umowy o zarządzanie PPK łączącej go z nową instytucją finansową. Termin złożenia tego wniosku należy ustalić z uwzględnieniem celu art. 12 ustawy o PPK, którym jest dokonanie wypłaty transferowej wszystkich środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w dotychczasowej instytucji finansowej oraz zapewnienie uczestnikowi PPK ciągłości oszczędzania w tym programie.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.