Pracownik został „zapisany” do PPK w połowie lipca ubiegłego roku. Pyta, dlaczego do tej pory nie otrzymał wpłaty powitalnej od państwa w wysokości 250 zł.

Wpłata powitalna trafia do uczestnika PPK w ciągu 45 dni od końca kwartału, w którym spełnił on wszystkie warunki uprawniające go do tej wpłaty.

Zgodnie z ustawą o PPK, aby uczestnik programu otrzymał wpłatę powitalną, musi spełnić dwa warunki. Pierwszy to uczestnictwo w PPK, które trwać musi przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe. Drugim warunkiem nabycia prawa do wpłaty powitalnej jest, aby na rachunek PPK pracownika - w okresie jego uczestnictwa w programie - dokonano finansowanych przez niego wpłat podstawowych za co najmniej 3 miesiące. Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy. Jednak, w imieniu ministra właściwego do spraw pracy, wpłatę tę przekaże uczestnikowi PFR. Kiedy? Wynika to wprost z ustawy o PPK.

Terminy określa ustawa

Zgodnie z nią, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału, PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie uczestników PPK, którzy nabyli uprawnienie do wpłaty powitalnej, na podstawie danych z Ewidencji PPK. Następnie, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, minister właściwy do spraw pracy przekazuje wpłatę powitalną uczestnikowi PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, za pośrednictwem PFR. Wpłata ta jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, w którym spełnił on wszystkie warunki uprawniające go do tej wpłaty.

Ważna data spełnienia warunków

W sytuacji opisanej w pytaniu, warunek uczestnictwa w PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe uczestnik spełnił z ostatnim dniem października. Po spełnieniu tego warunku - przy założeniu, że aktywnie oszczędza w PPK (na jego rachunek PPK są dokonywane wpłaty) - pracownik ten spełnił przesłanki do otrzymania wpłaty powitalnej w czwartym kwartale ubiegłego roku. Oznacza to, że powinien otrzymać wpłatę powitalną do 14 lutego 2024 r.

Ważne

Uczestnik PPK może sprawdzić stan swoich środków na rachunku PPK w serwisie internetowym instytucji finansowej, prowadzącej ten rachunek. Uczestnik programu ma także dostęp do informacji o wszystkich swoich rachunkach PPK w Serwisie MojePPK, pod adresem https://rachunek.mojeppk. pl/auth/login.

Należy też pamiętać, że osoby, które - na skutek niespełnienia warunków przyznania wpłaty powitalnej - nie otrzymają jej w lutym, mogą otrzymać ją - oczywiście po spełnieniu wszystkich warunków do jej otrzymania - w kolejnym terminie wypłaty (w maju 2024 roku).

W przypadku uczestnika, o którym mowa w pytaniu, taka sytuacja mogłaby mieć miejsce np. w sytuacji, gdyby w ubiegłym roku, w trakcie swojego uczestnictwa w programie, złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, przez co - do końca czwartego kwartału ubiegłego roku - na jego rachunek PPK nie dokonano by wymaganych wpłat do PPK za co najmniej trzy miesiące.

Przykład: Pracownik został „zapisany” do PPK w połowie lipca 2023 r. Jednak już w sierpniu złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i nie „odwołał” jej do końca ubiegłego roku. Taki uczestnik, mimo że do końca roku był uczestnikiem PPK przez 5 pełnych miesięcy kalendarzowych, nie otrzyma wpłaty powitalnej w lutym 2024 roku, gdyż na jego rachunek PPK nie zostanie przekazana wymaga liczba wpłat do PPK. Jeśli wrócił do oszczędzania w PPK w nowym roku, powinien otrzymać wpłatę powitalną w następnym terminie płatności. [koniec przykładu]

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Autor: Małgorzata Jankowska, Ekspert PFR, Portal PPK