Jeżeli dziecko zachorowało, rodzicom przysługuje zwolnienie od pracy na osobistą opiekę, a za okres nieobecności - zasiłek opiekuńczy. W przypadku długotrwałej choroby opiekunowie mogą starać się o dodatkowy urlop wychowawczy czy świadczenie pielęgnacyjne.

Opiekunom i rodzicom chorych dzieci przysługuje kilka rodzajów pomocy, także w formie pieniężnej.

Zwolnienie z pracy na opiekę

Reklama

Przede wszystkim, jeśli rodzic musi sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem, przysługuje mu zwolnienie z pracy - 60 dni na opiekę w ciągu roku, gdy dziecko nie ukończyło jeszcze 14 lat. Tylko 14 dni dostanie, jeśli dziecko jest starsze i pozostaje nadal we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem.

Pracownik, który nie może stawić się w firmie, musi dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny - w tym wypadku powinno być zaznaczone, że jest opiekunem dla chorego dziecka.

Reklama

Zasiłek opiekuńczy dla rodzica

Razem ze zwolnieniem pracownik powinien dostarczyć wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego. ZUS wypłaci to świadczenie opiekunowi, o ile w gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić opiekę choremu. Jednak w przypadku dziecka do 2 lat zasiłek wypłacany jest obowiązkowo, czyli także wtedy, gdy inny domownik mógłby się zająć się chorym.

Ile w sumie dni wolnych dostaniesz na opiekę nad dzieckiem, dowiesz się tutaj>>

Łączny okres pobierania zasiłku w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni na dziecko do ukończenia 14 lat i 14 dni na dziecko powyżej 14 lat - generalnie świadczenie jest przyznawane na okres zwolnienia lekarskiego. Przysługuje przy tym na dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci adoptowane oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Zasiłek jest wypłacany w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność zapewnienia opieki. Przysługuje on za każdy dzień sprawowania opieki - nie wyłączając dni wolnych od pracy. Za każdy dzień poświęcony na opiekę należy się zasiłek w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku opiekuńczego.

Urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko

W przypadku, gdy dziecko jest długotrwale chore lub niepełnosprawne, rodzic może ubiegać się o dodatkowy urlop wychowawczy. Opiekunom chorych dzieci przysługują dodatkowe 3 lata urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia - bez względu na to, czy skorzystali wcześniej z podstawowego urlopu wychowawczego (w wymiarze 3 lat, nie dużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia).

Co ważne, aby otrzymać dodatkowy urlop pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka niepełnosprawnego, które wymaga specjalnej opieki, musi posiadać co najmniej sześciomiesięczny staż zatrudnienia. Powinien też potwierdzić konieczność sprawiania osobistej opieki - orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Świadczenie pielęgnacyjne

Rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, którzy nie podjęli lub zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki, mogą starać się również o świadczenie pielęgnacyjne. W tym wypadku niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musiała powstać: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od osiąganych dochodów, a od 2014 roku jego wysokość jest co roku podwyższana. I tak od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1300 zł miesięcznie i jest to równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto. Ponadto od 1 stycznia 2017 roku świadczenie będzie również co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko może także liczyć na zasiłek rodzinny, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Mają do niego bowiem prawo rodzice lub opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, do ukończenia przez nie 18 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek wynosi:

  • 89 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 118 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 129 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Ponadto do zasiłku przysługuje też dodatek - związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka - który wynosi 80 zł miesięcznie, gdy dziecko nie skończyło 5 lat, lub 100 zł miesięcznie do 24. urodzin.