Od przyszłego roku więcej osób będzie mogło otrzymywać wsparcie za opiekę nad niepełnosprawnym krewnym. Przyznanie go jednemu członkowi rodziny nie będzie oznaczać, że pieniędzy nie otrzyma druga osoba wchodząca w jej skład.
Taką zmianę zawiera ustawa z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, którą bez żadnych poprawek przyjął Senat. Obecnie system wsparcia osób, które nie pracują ze względu na konieczność zajmowania się członkiem rodziny z dysfunkcją zdrowotną, przewiduje trzy formy wsparcia: wynoszące 1300 zł miesięcznie świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, które przysługują w wysokości 520 zł. Jednak przepisy zawierają ograniczenie co do liczby świadczeń przyznanych danej rodzinie. Jeżeli więc jeden z opiekunów otrzymuje którąś ze wspomnianych form pomocy, to żadnego z nich nie może otrzymywać inny członek rodziny, który też zrezygnował z pracy, aby sprawować opiekę.
Kwestia ta była przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11).
Reklama
Sędziowie orzekli wówczas o bezprawności art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), który był podstawą do odmowy przyznania mu wsparcia. Wspomniany przepis w zaskarżonym brzmieniu obowiązywał do 13 października 2011 r. Potem został zmodyfikowany, ale ograniczenia dotyczące liczby świadczeń zostały zachowane. Dlatego konieczne stało się przygotowanie projektu nowelizacji, który dostosuje ustawę do wyroku TK.
Zgodnie z szacunkami resortu pracy umożliwianie uzyskiwania świadczeń przez dwóch opiekunów w rodzinie może spowodować wzrost wydatków budżetu o blisko 30 mln zł. W związku z tym, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta