W rocznej informacji podana jest m.in. wysokość środków zgromadzonych na rachunku PPK. Przekazanie tej informacji uczestnikowi następuje z reguły w postaci elektronicznej.

Zawarcie przez podmiot zatrudniający - w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej - umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową, z którą ten podmiot ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, powoduje, że osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK.

Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, uczestnik PPK otrzymuje od instytucji finansowej informację o zawarciu tej umowy, w której wskazane są m.in. dane instytucji finansowanej oraz dane umożliwiające uczestnikowi PPK zalogowanie się do jej serwisu internetowego, umożliwiające dostęp do rachunku PPK.

Ponadto, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, instytucja finansowa przekazuje uczestnikowi PPK roczną informację, w której wskazane są:

  • wysokość środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika,
  • wysokość wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym, a także
  • inne transakcje zrealizowane na rachunku PPK uczestnika w poprzednim roku kalendarzowym.

Obowiązek aktualizacji danych

Zarówno informacja o zawarciu umowy o prowadzenie PPK, jak i roczna informacja, są udostępniane uczestnikowi PPK w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub za pomocą systemu teleinformatycznego, a na wniosek uczestnika PPK - w postaci papierowej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że to na uczestniku PPK ciąży obowiązek aktualizowania swoich danych identyfikujących, przekazanych instytucji finansowej przez pracodawcę, przy „zapisaniu” pracownika do PPK. Jeżeli zatem uczestnik PPK zmienił np. swój adres poczty elektronicznej, powinien poinformować o tym instytucję finansową, aby roczna informacja została wysłana na aktualny adres.

Przykład.Przy zawarciu umowy o prowadzenie PPK – w imieniu i na rzecz pracownika - pracodawca podał instytucji finansowej dane identyfikujące pracownika, w tym m.in. jego adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Ostatnio dane te uległy zmianie. W takim przypadku to uczestnik PPK ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych, poinformować instytucję finansową o tej zmianie. Gdyby pracodawca - przy zawarciu umowy o prowadzenie PPK - nie podał instytucji finansowej np. adresu poczty elektronicznej pracownika, to mógłby później uzupełnić ten adres (podać go instytucji finansowej). Natomiast, po podaniu danych identyfikujących pracownika instytucji finansowej, pracodawca nie musi troszczyć się o to, aby te dane były aktualizowane – musi o to zadbać sam uczestnik PPK.

Sprawdzenie uczestnictwa w PPK

W przypadku, gdy dana osoba nie wie, czy jest uczestnikiem PPK oraz nie może odnaleźć informacji od instytucji finansowej w tej sprawie, może sprawdzić to u swojego pracodawcy bądź po zalogowaniu się w serwisie mojeppk (por. https://rachunek.mojeppk.pl/auth/login). W serwisie mojeppk użytkownik znajdzie m.in.:

  • listę wszystkich swoich rachunków PPK - z nazwą lub oznaczeniem pracodawcy oraz nazwą instytucji finansowej, która prowadzi rachunek PPK,
  • informację o dacie ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK,
  • informację o wartości środków zgromadzonych w PPK - na wszystkich rachunkach łącznie oraz na poszczególnych rachunkach PPK.

Do serwisu mojeppk najłatwiej zalogować się przez login.gov.pl (Profil Zaufany, aplikacja mObywatel, e-Dowód). Innym sposobem jest logowanie przy użyciu konta utworzonego w tym serwisie, ale - aby założyć takie konto - trzeba znać m.in.: nazwę instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK oraz kwotę ostatniej wpłaty podstawowej pracodawcy na rachunek PPK, z którym ma być powiązane utworzenie konta w serwisie. Należy także pamiętać, że - po zarejestrowaniu konta w serwisie - uczestnik może logować się przez login.gov.pl. Nie jest natomiast możliwe zarejestrowanie konta w serwisie, jeżeli użytkownik choć raz skorzystał z logowania przez login.gov.pl.

Przykład: Pracownik został zatrudniony 17 stycznia br. Pracodawca „zapisał” go do PPK już po 14 dniach zatrudnienia, czyli 31 stycznia, a pierwsze wpłaty do PPK zostały obliczone i pobrane od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi 9 lutego. W dniu 9 lutego pracownik zalogował się w serwisie mojeppk - sprawdził w nim, że jest uczestnikiem PPK oraz nazwę instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek PPK, ale nie znalazł w serwisie informacji o tym, że ma środki na rachunku PPK. W przypadku, gdy pierwsze wpłaty do PPK zostały obliczone i pobrane z wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK 9 lutego, pracodawca ma czas na przekazanie ich do instytucji finansowej do 15 marca. Za dokonane przez niego wpłaty zostaną nabyte jednostki uczestnictwa albo wpłaty te zostaną przeliczone na jednostki rozliczeniowe i dopiero wtedy - na podstawie informacji otrzymanej przez ewidencję PPK, prowadzoną przez PFR SA, od instytucji finansowej - informacja o wartości środków na rachunku PPK uczestnika pojawi się w serwisie mojeppk.

Bezpośrednio w instytucji finansowej

Treści dostępne w serwisie mojeppk mają wyłącznie informacyjny charakter. W razie ew. wątpliwości np. co do wysokości środków, uczestnik PPK powinien skontaktować się ze swoim pracodawcą lub instytucją finansową.

Również w przypadku, gdy uczestnik PPK chce skorzystać ze środków zgromadzonym na rachunku PPK, musi zwrócić się w tej sprawie do instytucji finansowej - nie może złożyć np. dyspozycji wypłaty środków lub wskazać osoby uprawnione do środków z rachunku PPK po jego śmierci w serwisie mojeppk.

Przykład:Uczestnik PPK chce wskazać instytucji finansowej osoby uprawnione do środków z rachunku PPK po jego śmierci, aby otrzymały one te środki bez przeprowadzenia postępowania spadkowego. Takie wskazanie wymaga formy pisemnej. Uczestnik PPK musi skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z instytucją finansową, prowadzącą jego rachunek PPK.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna: ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).

Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK