Jesteśmy biurem rachunkowym. W związku z rozpoczętym sezonem urlopowym mamy pytanie czy od świadczeń urlopowych (albo tzw. wczasów pod gruszą ze środków ZFŚS) nalicza się wpłaty do PPK?

To, czy dany składnik wynagrodzenia stanowi podstawę naliczenia wpłat do PPK zależy od tego, czy stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest bowiem wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK, czyli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie natomiast z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczeń społecznych oraz
  • przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia należą m.in. świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie oraz świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ważne

W ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyjęto m.in. zasadę, że pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć ZFŚS lub wypłacać świadczenie urlopowe. Świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem z ZFŚS. Ze środków tego funduszu mogą być wypłacane świadczenia na cele urlopowe, np. tzw. wczasy pod gruszą.

„Wczasy pod gruszą” ze środków ZFŚS

Tzw. wczasy pod gruszą są wypłacane przez pracodawców tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tego funduszu, w związku z czym muszą być uzależnione od kryteriów socjalnych. Aby tzw. wczasy pod gruszą mogły być objęte zwolnieniem ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nie stanowić podstawy naliczenia wpłat do PPK, przyznawanie tych świadczeń oraz ich wysokość musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danej osoby.

Jeśli zatem pracodawca nie zróżnicuje wysokości tych świadczeń, będą one stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym samym podstawę naliczenia wpłat do PPK.

Przykład

Wszyscy zatrudnieni w podmiocie X otrzymują tzw. wczasy pod gruszą w tej samej wysokości. W związku z tym, że pracodawca - przy ustalaniu wysokości tego świadczenie - nie stosuje kryterium dochodowego, stanowi ono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz podstawę naliczenia wpłat do PPK.

Świadczenia urlopowe

Świadczenie urlopowe, wypłacane przez pracodawców nietworzących ZFŚS, jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W 2023 roku świadczenie urlopowe wynosi 1662,97 zł dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach i 2217,29 zł dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze. Co istotne, wysokość tego świadczenia jest pomniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika. Jeśli uczestnik PPK otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości przekraczającej kwotę limitu, pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia wpłat do PPK tylko od nadwyżki.

Przykład

Pani Alina (uczestnik PPK) jest zatrudniona w podmiocie X w normalnych warunkach i w pełnym wymiarze czasu pracy. W lipcu br. Pani Alina otrzymała od pracodawcy świadczenie urlopowe w wysokości 2000 tys. zł. W związku z tym, że wysokość tego świadczenia przekroczyła kwotę 1662,97 zł, czyli kwotę odpisu określonego w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, od nadwyżki ponad tę kwotę (tj. od 337,03 zł) pracodawca naliczy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym samym kwota ta stanowi podstawę naliczenia wpłat do PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46),
  • ustawa z 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1009),
  • ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 998),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 728).