Po wyborze instytucji finansowej, pracodawca zawiera z nią umowę o zarządzanie PPK. Następnie pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK – w imieniu i na rzecz pracowników.

Nowy podmiot zatrudniający wdraża pracowniczy plan kapitałowy (PPK) na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o PPK. Czas na wdrożenie PPK przez nowy podmiot zależy od daty przyjęcia do pracy pierwszej osoby zatrudnionej.

Ważne

„Osobami zatrudnionymi” są nie tylko pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych), ale także np. zleceniobiorcy, podlegający z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Status „podmiotu zatrudniającego” ma m.in. pracodawca, który posiada NIP lub REGON (jeżeli pracodawca nie ma NIP ani REGON, status „podmiotu zatrudniającego” ma płatnik składek na ubezpieczenia społeczne). Przede wszystkim należy ustalić, czy dany podmiot zatrudnia „osoby zatrudnione” i jest „podmiotem zatrudniającym” w rozumieniu ustawy o PPK. Obowiązek wdrożenia PPK ma tylko „podmiot zatrudniający”, o którym mowa w tej ustawie.

Czynności potrzebne do wdrożenia PPK

Wdrożenie PPK przez podmiot zatrudniający wymaga: wybrania instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK, zawarcia z nią umowy o zarządzanie PPK, a następnie zawarcia z tą instytucją umów o prowadzenie PPK - w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w tym podmiocie. Umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć tylko z instytucją finansową umieszczoną w Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR S.A. (por. https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html). Obowiązuje zasada, że podmiot zatrudniającywybiera instytucję finansową w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie, a jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa, to w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w tym podmiocie zatrudniającym.

Zawarcie umów z instytucją finansową

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną. Do okresu zatrudnienia, potrzebnego do zawarcia umowy o prowadzenie PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest ich następcą prawnym.

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Przykład

Spółka zatrudniła pierwsze „osoby zatrudnione” 1 lipca br. Spółka ma czas na „zapisanie” tych osób do PPK (czyli zawarcie - w ich imieniu i na ich rzecz - umów o prowadzenie PPK) do 10 października, a umowy o zarządzanie PPK - do 26 września br. Instytucja finansowa, z którą spółka zawrze te umowy, powinna zostać wybrana przez nią w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych (w spółce nie działa zakładowa organizacja związkowa). Jeżeli jednak spółka nie osiągnie tego porozumienia na miesiąc przed upływem terminu, w którym jest obowiązana do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, sama wybierze instytucję finansową, z którą zawrze tę umowę – z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie o PPK. W ustawie tej przewidziano m.in., że wyboru instytucji finansowej dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Na PPK u nowego pracodawcy może mieć wpływ sukcesja w zakresie PPK, gdyż ustawa o PPK nie wyłącza ani nie modyfikuje tzw. sukcesji uniwersalnej (m.in. art. 494 kodeksu spółek handlowych) ani tzw. sukcesji singularnej (art. 55[1] kodeksu cywilnego).

Przykład

Dwie spółki z o.o. połączyły się przez zawiązanie nowej spółki. Jedna ze spółek łączących się miała wdrożony program PPK, a druga nie, gdyż nie była podmiotem zatrudniającym. Z uwagi na to, że spółka nowo zawiązana wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, nowo zawiązana spółka kontynuuje prowadzenie PPK wdrożonego przez jedną z łączących się spółek i w związku z tym nie zawiera nowej umowy o zarządzanie PPK.

W przypadku braku sukcesji w zakresie PPK, wpływ na termin uruchomienia PPK będzie mieć przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, zgodnie z art. 23[1] par. 1 kodeksu pracy.

Przykład

Spółka wydzierżawiła zakład innego pracodawcy, co spowodowało, że - od 1 lipca br. - stała się, z mocy prawa, stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników zatrudnionych w tym zakładzie. Spółka nie była wcześniej podmiotem zatrudniającym i nie ma wdrożonego PPK. Według stanu na 1 lipca, każdy z przejętych pracowników miał już ponad 90-dniowy okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Spółka ma czas na zawarcie – w imieniu i na rzecz tych pracowników – umów o prowadzenie PPK do 10 sierpnia br. Umowę o zarządzanie PPK musi zawrzeć do 27 lipca br.

Ważne

Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w ustawie - Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK (chodzi tu o osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55 lat, gdyż osoby w wieku 55+ są „zapisywane” do PPK tylko na swój wniosek). Nowy podmiot zatrudniający, wdrażający PPK na zasadach ogólnych, nie może natomiast zwolnić się z obowiązku uruchomienia PPK poprzez wdrożenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 77

5. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Anna Puszkarska, Ekspert PFR Portal PPK