Dla ponad 2 mln płatników składek zostaną ustalone nowe kategorie ryzyka i nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nowe wskaźniki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2027 r. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie właśnie trafił do konsultacji publicznych.

Aktualizacja załącznika do rozporządzenia

Przewiduje on aktualizację załącznika do rozporządzenia, który określa właśnie kategorie ryzyk i stopy procentowe składki dla poszczególnych grup działalności, do których przynależą płatnicy składek (w zależności od rodzaju działalności PKD ujętej w rejestrze REGON). Wymienione wskaźniki dla składki wypadkowej są ustalane na kolejne trzy lata składkowe (rok składkowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego). Planowana nowelizacja jest zaś konieczna w związku z tym, że obecny załącznik obowiązuje tylko do końca marca 2024 r.

Projektowana regulacja oznacza utrzymanie dotychczasowej wysokości stopy procentowej składki dla najmniejszych przedsiębiorstw. W przypadku bowiem płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych składka wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej dla grupy działalności. To samo dotyczy płatników niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.

Projektowane zmiany obejmą natomiast płatników zgłaszających do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych. W ich przypadku wysokość składki opiera się bowiem na wymienionych w załączniku do rozporządzenia kategoriach ryzyka i stopie procentowej składki (w odniesieniu do części z nich w grę wchodzi też tzw. wskaźnik korygujący).

Kto z niższą składką wypadkową?

Projekt przewiduje, że aż dla 32 grup działalności efektem zmiany kategorii ryzyka będzie obniżenie stopy procentowej składki wypadkowej. Dotyczy to takich grup, jak np. produkcja: artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tekstylnych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, metali czy mebli; roboty budowlane: związane ze wznoszeniem budynków i specjalistyczne; handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych.

Natomiast w stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową zachowa 31 grup działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy zaś tylko jednej grupy (wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego – lignitu). Jednocześnie w stosunku do obecnej regulacji najniższa (0,67 proc.) i najwyższa (3,33 proc.) stopa procentowa składki dla grup działalności nie ulegną zmianie.

ZUS z mniejszymi dochodami

Z kolei po stronie ZUS nowelizacja spowoduje zmniejszenie wpływów ze składek.

„Ze względu na podnoszoną przez wielu przedsiębiorców trudną sytuację finansową wydaje się prawdopodobne, że ewentualne oszczędności z tytułu obniżenia wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe praktycznie nie będą zauważone i zostaną skonsumowane przez przedsiębiorców na pokrycie strat lub nieznaczne zwiększenie zysków. Ze względu na różnorodność możliwych sytuacji ocena wpływu na budżet państwa i JST jest niemożliwa i niecelowa. Nie wiadome jest również, czy przedsiębiorcy przeznaczą część ewentualnych oszczędności na wzrost wynagrodzeń pracowników” – zaznacza resort pracy, będący autorem projektu nowelizacji, w ocenie skutków regulacji. ©℗