Do przyznania zasiłku celowego nie jest konieczne przedstawienie imiennych dokumentów potwierdzających zakup opału czy leków – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

W sprawie chodziło o kwestię związaną z przyznaniem zasiłku celowego na zakup opału i leków. Wójt w wydanej decyzji zastrzegł bowiem, że pieniądze zostaną uprawnionemu wypłacone pod warunkiem przedstawienia imiennego dokumentu potwierdzającego zakup niniejszych towarów. Wprowadzenie dodatkowego zapisu wójt uzasadnił brakiem możliwości oceny, czy wydatki z wcześniej przyznanych środków publicznych zostały wykorzystane w sposób zgodny z przeznaczeniem.

Uprawniony wniósł odwołanie od decyzji wójta argumentując, że dotychczas wystarczające było złożenie przez niego oświadczenia, iż środki pieniężne otrzymywane z pomocy społecznej przeznacza na zakup leków bez przedstawiania dowodów zakupu. Dodał, że organ żądając od niego okazania faktur z apteki nie oparł się na żadnym artykule ustawy o pomocy społecznej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało jednak w mocy decyzję wójta. SKO stwierdziło, że wymagane zobowiązanie dotyczące przedstawienia faktur jest zgodne z przepisami ustaw i mieści się w ramach uznania administracyjnego. Zdaniem organu, nieprzedstawienie wymaganych dokumentów stanowić będzie o braku współpracy wnioskodawcy z organem, co może skutkować odmową przyznania świadczenia w przyszłości.

Decyzję SKO uprawniony do zasiłku celowego zaskarżył przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. WSA stwierdził, że uzależnienie przyznania zasiłku od dokonania konkretnych czynności ma charakter tzw. zlecenia. Jak zauważył jednak sąd, wprowadzenie warunku spełnienia zlecenia może mieć miejsce tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo materialne. Ustawa o pomocy społecznej natomiast nie zawiera takiego przepisu.

- Żaden z przepisów nie przewiduje przyznania zasiłku celowego pod jakimkolwiek warunkiem czy z obowiązkiem dopełnienia określonych czynności. Organy administracji orzekają natomiast wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o czym stanowi zasada praworządności – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

W związku z tym WSA stwierdził, że wójt nie był uprawniony do przyznania skarżącemu zasiłku celowego na zakup opału i leków pod warunkiem imiennego dokumentu potwierdzającego zakup opału oraz leków pod rygorem uchylenia decyzji.

Podstawa prawna

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu w Gliwicach z dnia 20 listopada 2015 roku, syg. akt IV SA/Gl 181/15

Zasiłek celowy
To świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.
(Źródło: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)