Jeśli przedsiębiorca świadczy usługi za pośrednictwem zleceniobiorców niemających działalności gospodarczej lub pracowników innych firm, to dają one podstawę do udzielenia klientowi obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Tak wynika ze stanowiska przedstawionego przez Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).
O udzielenie wyjaśnienia wystąpiła jedna z firm. Powód: fundusz w trakcie kontroli zaczął kwestionować prawidłowość udzielania ulg w sytuacji, gdy pracodawca realizuje usługę nie tylko poprzez swoich pracowników, ale też osoby, z którymi podpisał umowę-zlecenie, oraz pochodzące z agencji pracy tymczasowej.
– Ostatnio PFRON uznaje, że nie jest to wtedy usługa własna firmy i jej zakup nie może uprawniać kontrahenta, który nie zatrudnia 6 proc. wskaźnika osób niepełnosprawnych, do obniżenia kary płaconej z tego tytułu – potwierdza Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dodaje jednak, że odpowiedź udzielona przez BON jednoznacznie wskazuje na to, że firmy postępują w sposób prawidłowy.
Biuro wyjaśnia, że świadczenie przez pracodawcę usług, które były wykonywane przez jego: pracowników, zleceniobiorców (o ile nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz osoby zatrudnione w innych firmach, których pracę mu udostępniono (outsourcing), nie wyłącza uznania ich za usługi własne. Inaczej byłoby, gdyby były one prowadzone przez innych pracodawców jako podwykonawców. Natomiast w pozostałych przypadkach dopuszczalne jest udzielenie ulgi we wpłatach na PFRON z tytułu sprzedaży takiej usługi. To też oznacza, że przychód z niej uzyskany powinien być uwzględniany przy obliczaniu kwoty ulgi.
Dodatkowo BON podkreśla, że stan ten nie ulegnie zmianie od 1 lipca br., kiedy to wejdzie w życie ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886). Wprowadza ona wprawdzie wiele istotnych zmian związanych z obniżeniami we wpłatach na PFRON, ale nie dotyczą one kwestii, które są przedmiotem wyjaśnienia.