Żona urodzi w listopadzie nasze drugie dziecko. Tak jak przy pierwszej córce, tak i teraz zamierzam złożyć wniosek o becikowe. Gdy wcześniej starałem się o to świadczenie w 2012 r., ośrodek pomocy społecznej wypłacił nam 1 tys. zł. Czy teraz w związku z podwyższeniem wysokości świadczeń na dzieci otrzymamy też wyższe becikowe – pyta pan Piotr
Tydzień ze świadczeniami rodzinnymi
W nadchodzącym okresie zasiłkowym, który rozpocznie się 1 listopada br., a zakończy się 31 października 2016 r., zmienia się wysokość tylko niektórych ze świadczeń, jakie mogą otrzymywać rodzice wychowujący dzieci. Należą do nich zasiłki rodzinne i dodatki: dla samotnego rodzica, rodziny wielodzietnej, na kształcenie i rehabilitację niepełnosprawnego potomka i w związku z podjęciem nauki przez ucznia poza miejscem zamieszkania. Bez zmian pozostaje wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowego. Tak jak do tej pory będzie ono wynosić 1 tys. zł na jednego potomka. Ponadto podwyższone kryterium dochodowe, od którego zależy uzyskanie zasiłków i dodatków na dzieci, nie dotyczy kwoty progu obowiązującego przy becikowymi. To oznacza, że zarówno w zbliżającym się okresie zasiłkowym, jak i przez dwa kolejne, aż do 31 października 2018 r., będzie ono wynosić 1922 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie (wtedy przypadnie termin kolejnej weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i okazja do jego zmiany).
O becikowe mogą się ubiegać matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Tym ostatnim jest osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad maluchem i wystąpiła do sądu o jego adopcję. Wniosek o jego przyznanie można złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Jeżeli zaś znajduje się ono pod opieką prawną, faktyczną lub zostało przysposobione, termin wynosi 12 miesięcy od dnia, w którym zostało objęte opieką lub adoptowane, ale nie później niż do ukończenia przez nie 18 lat.
Jednym z najważniejszych dokumentów, który należy dołączyć do wniosku o becikowe, jest zaświadczenie potwierdzające, że matka dziecka znajdowała się pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymóg nie dotyczy opiekunów i osób, które adoptowały dziecko). Dokument może wystawić lekarz lub położna i powinien być w nim wskazany nie tylko tydzień, od którego ciężarna zaczęła się badać, ale też daty trzech wizyt, po jednej w każdym trymestrze ciąży.
Przy becikowym obowiązuje taki sam sposób ustalania wysokości dochodu rodziny jak przy ubieganiu się o zasiłki na dzieci. Rodzice lub opiekunowie muszą więc podać dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, w trakcie którego składają wniosek o jednorazową zapomogę. Jeżeli zgłoszą się z wnioskiem do gminy do końca października, muszą podać dochody z 2013 r., bo będzie jeszcze trwał okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 listopada ubiegłego roku. Z kolei, gdy wniosek będzie składany między 1 listopada br. a 31 października 2016 r., uwzględniane będą dochody z 2014 r.
Przy ubieganiu się o becikowe obowiązuje ten sam katalog dochodów, które są wliczane do kryterium co przy zasiłkach na dzieci. Do najważniejszych należą przychody z pracy i różnego rodzaju dochody nieopodatkowane, które wymieniają przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na analogicznych zasadach przeprowadzana jest też aktualizacja sytuacji dochodowej rodziny, jeżeli od 2014 r. nastąpiły w niej jakieś zmiany, np. doszło do utraty lub uzyskania dochodu.
Najważniejsza różnica między ubieganiem się o becikowe i zasiłkiem na dziecko dotyczy samotnego rodzica, który na potrzeby jednorazowej zapomogi nie musi mieć zasądzonych na potomka alimentów. ©?
Dodatek do zasiłku na urodzenie dziecka
Oprócz becikowego rodzice mogą otrzymać jeszcze jedno świadczenie związane z urodzeniem dziecka. Z tego tytułu przysługuje im specjalny dodatek do zasiłku. Tak jak pozostałe dodatki podlegał on w tym roku weryfikacji, ale rząd nie zdecydował się na jego podwyższenie. To oznacza, że od 1 listopada br., przez trzy następne okresy zasiłkowe, aż do kończącego się 31 października 2018 r., będzie on wynosił tyle samo co becikowe, czyli 1 tys. zł. By otrzymać ten dodatek, trzeba najpierw spełniać warunki do uzyskania zasiłku na to dziecko. Najistotniejsze jest kryterium dochodowe, które od l listopada br. zostaje podwyższone z 574 zł do 674 zł na osobę w rodzinie i z 664 zł do 764 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Na zmianie mogą zyskać osoby, którym w ostatnim czasie odmówiono samego zasiłku i dodatku z tytułu urodzenia dziecka z powodu przekroczenia wspomnianego progu. Będą mogły przy okazji składania wniosku o zasiłek na dziecko na nowy okres jego wypłaty ubiegać się również o dodatek, o ile potomek nie skończył jeszcze roku. Przy dodatku obowiązuje bowiem ta sama zasada, co przy becikowym, która daje rodzicom 12 miesięcy od narodzin dziecka na składanie wniosku. Uzyskanie dodatku również jest uzależnione od tego, czy matka pozostawała pod opieką medyczną od minimum 10 tygodnia ciąży.
Podstawa prawna
Par. 3 pkt 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1238).