Rozszerzenie zakresu zbieranych danych przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz.U. poz. 1303). Dotychczasowe przepisy wymagały zmiany ze względu na modyfikacje, które wprowadziła uchwalona w 2014 r. nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Reklama
W pierwszym załączniku do rozporządzenia określony został nowy wzór wywiadu, który jest przeprowadzany z osobami chcącymi adoptować dziecko. Są w nim zbierane dane osobowe kandydatów, informacje o ich stanie zdrowia oraz warunkach materialno-bytowych. Dodatkowo znajdą się teraz w nim informacje dotyczące ich niekaralności. Z kolei w drugim załączniku do rozporządzenia znalazł się formularz karty dziecka, który pozwala na zakwalifikowanie go do adopcji. Zakres zbieranych w nim danych został również poszerzony m.in. o dane o numerach PESEL rodziców biologicznych dziecka, informacje o jego stosunku do przysposobienia oraz szczegółowy opis jego pobytu w pieczy zastępczej.

Reklama
– Dane o przeszłości dziecka, np. ile razy zmieniało opiekunów, są istotne, ponieważ mogą nam pokazać, czy ma problemy z nawiązywaniem więzi rodzinnych – tłumaczy Iwona Elżbieta Andrzejewska, dyrektor Ośrodka Adopcyjnego w Białymstoku.
Ponadto nowym elementem karty dziecka jest metryka prowadzenia sprawy. Urzędnicy będą mieli obowiązek wpisywania w niej dat oraz informacji o poszczególnych czynności dokonywanych w procesie kwalifikowania małoletniego, aż do prawomocnego postanowienia sądu w sprawie jego adopcji. Ma to zapewnić większą kontrolę nad tym, czy ośrodki wykonują swoje czynności zgodnie z terminami wskazanymi w ustawie.
– Metryka jest bardzo obszerna, zawiera ponad 20 elementów. Obowiązek jej wypełniania zwiększy więc czas poświęcany na biurokrację, który mógłby być wykorzystany na wspieranie rodzin – uważa Bożena Puszkiewicz, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego.©?
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 19 września 2015 r.