Unijne przepisy nie wykluczają przyznania dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, która była zdrowa w momencie zatrudnienia.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na pytanie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Dotyczyło ono ustalania efektu zachęty, który jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania do pensji pracownika z dysfunkcją zdrowotną. Aby je otrzymać, przedsiębiorca musi wykazać, że nastąpił u niego wzrost zatrudnienia ogółem. Dotychczasowe stanowisko UOKiK w tej sprawie z 5 czerwca 2009 r. wskazywało, że od początku 2009 r. niemożliwe jest ustalenie efektu zachęty i otrzymywanie przez firmę dofinansowania do wynagrodzenia na starego pracownika. Pod tym pojęciem rozumiana jest osoba, która nawiązywała stosunek pracy jako zdrowa, a orzeczenie o niepełnosprawności otrzymała w trakcie zatrudnienia.
Urząd wyjaśniał wtedy, że taki pracownik, przechodząc do grupy podwładnych z uszczerbkiem na zdrowiu, zwiększa ich liczbę w warunkach, gdy ogólna liczba zatrudnionych nie ulega zmianie. Podstawę wydanego wówczas przez UOKiK stanowiska stanowiło rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214).
Natomiast od połowy ubiegłego roku obowiązuje nowe rozporządzenie KE (WE) nr 651/2014 (Dz.Urz. UE L 187). I choć nie zmieniło ono zasad subsydiowania wynagrodzeń niepełnosprawnych członków załogi, to tym razem odpowiedź UOKiK na pytanie POPON dotyczącego efektu zachęty jest zupełnie inna. Urząd wyjaśnia, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracowników Komisji Europejskiej efekt zachęty jest spełniony również w przypadku osób, które stały się niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia.
Teoretycznie pracodawcy mogliby się więc ubiegać o dofinansowania do pensji starych pracowników, ponieważ stanowisko, na które powoływało się biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON), odmawiając dopłat, nie jest już aktualne. – Niestety nie jest to możliwe, o czym świadczy odpowiedź udzielona nam przez BON – informuje Mateusz Brząkowski, radca prawny POPON. Biuro wyjaśniło przedsiębiorcom, że stanowisko UOKiK z 9 czerwca 2009 r. zostało uwzględnione w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Dlatego aby pracodawcy mogli otrzymywać dofinansowania do pensji na tę grupę zatrudnionych, konieczna jest jej zmiana. Dodatkowo biuro podkreśla, że obecne ograniczenie przepisów nie stanowi naruszenia rozporządzenia KE nr 651/2014. Krajowe regulacje nie mogą wprawdzie wykraczać poza graniczne warunki w nim wskazane, ale mogą przewidywać regulacje bardziej rygorystyczne od tych w nim określonych.