Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) przedstawiła wczoraj dziewięć propozycji zmian w przepisach ustawy rehabilitacyjnej. Część z nich ma być uwzględniona w poselskiej nowelizacji.
Przygotowane przez POPON postulaty to efekt prowadzonych w latach 2014–2015 r. konsultacji z pracodawcami z całego kraju, którzy wskazywali, jakie zmiany w przepisach ułatwiłyby im działanie. Pomogłyby też usprawnić system wspierania zatrudnienia osób z uszczerbkiem na zdrowiu.
– Część naszych propozycji nie rodzi żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa i można je uchwalić jeszcze przed końcem obecnej kadencji Sejmu – mówiła Barbara Pokorny, przewodnicząca Rady Krajowej POPON.
Przygotowany przez organizację dokument składa się z dziewięciu postulatów. Dotyczą one doprecyzowania przepisów związanych z: badaniem sytuacji ekonomicznej pracodawców, ustalaniem efektu zachęty na potrzeby przyznawania dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników oraz uzyskiwaniem subsydiów płacowych na tzw. starego pracownika, który doznał uszczerbku na zdrowiu w trakcie pracy. Kolejne dwa postulaty dotyczą wysokości tych dofinansowań. POPON wskazuje, że powinny one być waloryzowane o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Proponują też specjalną premię dla firmy, która ma dużą koncentrację niepełnosprawnych pracowników. W związku z tym mogłaby ona otrzymywać wyższe dopłaty do ich pensji. Następne postulaty dotyczą zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Przewidują likwidację sankcji pieniężnej za nieprawidłowe wydatkowanie zgromadzonych w nim pieniędzy oraz zmianę procentowego podziału tych środków na poszczególne zadania. Wreszcie dwie ostatnie propozycje to ograniczenie ulg w wysokości wpłat na PFRON oraz zrezygnowanie z zapewniania przez zakłady pracy chronionej doraźnej opieki medycznej (lub doprecyzowania, na czym ma ona polegać).
– Wiele z tych postulatów jest nam znanych i zostaną one uwzględnione w przygotowywanej nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej, którą złożą posłowie – zapewniał Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Nie wskazał jednak, w jakim terminie zostanie on złożony do laski marszałkowskiej.