Prowadzący działalność gospodarczą, którzy chcą otrzymać zwrot należności na ubezpieczenia społeczne, będą od października korzystać ze zmienionego formularza Wn-U-G.

Jego modyfikację przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 690). Zawarte w nim rozwiązania wymagają dostosowania do zmian, jakie od 1 października zostaną wprowadzone do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Dotyczą one osób, które prowadzą działalność gospodarczą i ubiegają się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie nawet jeden lub dwa dni opóźnienia w opłaceniu należności do ZUS pozbawia ich możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy. Natomiast od października składki będą mogły być wniesione maksymalnie 14 dni później, niż wynika to z terminów określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Kwestia ta będzie więc uwzględniona na druku Wn-U-G, który jest składany do PFRON.
Ta sama zasada ma obowiązywać również w przypadku rolników niepełnosprawnych oraz takich, którzy opłacają składki do KRUS za domowników z uszczerbkiem na zdrowiu. Aby otrzymać refundację z funduszu, korzystają z druku Wn-U-A. On też zostanie zmieniony. Dodatkowo, aby ujednolić termin składania wszystkich wniosków o refundację, w projekcie znalazł się zapis, zgodnie z którym rolnicy mają na to czas do ostatniego dnia miesiąca, następującego po tym, w którym upłynął termin wniesienia należności za dany kwartał.
Ponadto wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G oraz Wn-U-A konieczne będzie złożenie kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego PESEL, co ma pomóc w weryfikacji danych podanych we wspomnianych drukach.
– Projekt wskazuje też, że osoby, które będą składać korekty formularzy złożonych, począwszy od stycznia 2009 r., powinny wykorzystywać do tego celu nowe wzory wniosków – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
23,9 tys. osób niepełnosprawnych z własną firmą ubiegało się o refundację składek w IV kwartale 2014 r.
2 tys. niepełnosprawnych rolników starało się o zwrot składek w IV kwartale 2014 r.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji