Firma postawiona w stan likwidacji powinna zwrócić niewykorzystane środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) albo w momencie, gdy przestała osiągać odpowiedni stan zatrudnienia, albo kiedy została wykreślona z odpowiedniego rejestru. Jest to zależne od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Tak wynika z odpowiedzi biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) udzielonego na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).
ZFRON prowadzą firmy mające status zakładu pracy chronionej (ZPChr). Jeżeli go stracą, są zobowiązane do niezwłocznego zwrotu niewykorzystanych z niego pieniędzy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dodatkowo muszą na jego konto wpłacić kwotę odpowiadającą wydatkom z ZFRON, które zostały poniesione m.in. na nabycie środków trwałych, takich jak maszyny lub inne urządzenia związane z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu (w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi).
Na taki wymóg wskazuje art. 33 ust. 7 i 7a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721). Jednak zgodnie z ust. 7b tego samego przepisu pracodawca, który nie działa już na chronionym rynku pracy, może po spełnieniu określonych warunków zachować ZFRON i niewykorzystane z niego pieniądze. Jest to możliwe, o ile zatrudnia minimum 15 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i osiąga 25-proc. wskaźnik osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.
Jednak zdaniem OBPON nie jest jasne, jak powinna postępować taka firma w sytuacji, gdy po pewnym czasie od momentu utraty statusu ZPChr i zachowania ZFRON została postawiona w stan likwidacji i zaczyna stopniowo redukować załogę. Pytanie organizacji dotyczyło tego, kiedy powinna ona dokonać wpłaty pieniędzy do PFRON – czy powinno to nastąpić z dniem wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, czy też wcześniej, tj. z dniem, w którym firma przestała zatrudniać co najmniej 15 pracowników i nie osiąga 25 proc. stanu podwładnych z niepełnosprawnością.
BON w odpowiedzi wskazuje, że decydujące znaczenie ma to, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli więc pracodawca najpierw przestanie spełniać warunek wynikający z art. 33 ust. 7b, a dopiero potem zostanie wykreślony z odpowiedniego rejestru, to właściwy jest ten pierwszy termin.
Ważne
ZFRON jest tworzony m.in. z części zaliczek na podatek dochodowy oraz ulg w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz czynności cywilnoprawnych