Tak wynika z odpowiedzi biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) udzielonego na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).
ZFRON prowadzą firmy mające status zakładu pracy chronionej (ZPChr). Jeżeli go stracą, są zobowiązane do niezwłocznego zwrotu niewykorzystanych z niego pieniędzy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dodatkowo muszą na jego konto wpłacić kwotę odpowiadającą wydatkom z ZFRON, które zostały poniesione m.in. na nabycie środków trwałych, takich jak maszyny lub inne urządzenia związane z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu (w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi).